Made available to the public on August 30, 1989 through KEELYNET by
VANGARD SCIENCES, PO BOX 1031, Mesquite, TX 75150
KeelyNet BBS (214) 324-3501 (214) 324-8741 (Jerry) (214) 484-3189 (Ron)O základní stavbě hmoty a činnosti síly regulující její vlastnosti

 1. Hmota je schopna nekonečného dělení.

 2. Při slučování hmoty je síla nebo energie uchovávána nebo konzervována.

 3. Při rozkladu hmoty je energie uvolňována.

 4. Všechna hmota je ve stavu věčné aktivity, ať je látka v klidu nebo pohybu, viditelná nebo neviditelná.

 5. Nelze oddělit energii od hmoty, protože obě jsou jedním. Energie je osvobozená hmota. Hmota je spoutaná síla.

 6. Všechen pohyb je synchronní; žádný zvuk nebo pohyb nemůže být vytvořen sám o sobě, ale vše, co se hýbe nebo kmitá, tak činí v harmonii s něčím.

 7. Všechny struktury, ať jsou krystalické nebo homogenní, se skládají z nepatrných těles, zvaných molekuly. Pohyb těchto molekul určuje vlastnosti látky, jíž se zabýváme při experimentálním výzkumu a demonstracích.

 8. Tyto molekuly mají obal, rotující nepředstavitalnou rychlostí, tvořený z velmi jemného éteru, jehož místo je v dělení částic na třetí úrovni: 1. molekulová, 2. atomická, 3. atomolická. (V našich dalších definicích budeme místo termínu éterický používat pojem atomolický.)

 9. Tato atomolická substance má hustotu přibližně 986.000 krát větší než ocel, což jí umožňuje prostupovat ocelí jako světlo prostupuje sklem. Tato rotující obálka z atomolické substance je v kapalném stavu. Existují čtyři stavy hmoty: PEVNÝ, KAPALNÝ, PLYNNÝ a ULTRAPLYNNÝ. Tyto stavy hmoty jsou výsledkem většího nebo menšího rozsahu oscilací základních stavebních prvků. To platí stejně, ať jsou těmito prvky molekuly, atomy, atomoly, planety nebo slunce. VŠECHNU HMOTU OVLÁDÁ JEDEN ZÁKON.

 10. Tato molekulární obálka, rotující takovou velkou rychlostí, drží ve svém obětí další stavební prvky hmoty - atomy. V molekule nemůže být více nebo méně atomů než tři. Ty jsou umístěny tak, aby uvnitř molekuly tvořily trojúhelník. Atomy spočívají v intermolekulární látce. V této intermolekulární látce se nachází obrovské množství uvězněné energie, která je v tomto stavu udržována rotující obálkou molekuly. Kdybychom nechali rotovat mosaznou dutou kouli, řekněme o průměru devět palců, mnohem nižší rychlostí než s jakou rotuje obálka molekuly, dejme tomu devět set otáček za sekundu, jeho rovník by nejdříve zvětšil svoji délku a pak by se z pouzdra vytvořil oválný disk. Pevný kus dřeva, podrobený takové rotační rychlosti, by se okamžitě rozletěl na kusy. Rotující obálka molekuly, naproti tomu, čím větší má rychlost, tím větší silou je tlačena ke středu molekuly. Rotace této obálky je takové povahy, že vyvíjí vnitřní tlak směrem k centru molekuly jako koule. Kdybychom měli o rotující obálce uvažovat, jako o obyčejné rotující kouli, na rovníku by byla obvodová rychlost maximální, zatímco na pólech by byla nulová; tj. na pólech by nebyla dostředivá síla jako na rovníku: výsledkem by tudíž byl maximální tlak na rovníku a intermolekulární látka by bez odporu unikala na pólech.

 11. Pokud je to možné, představme si obálku s rovníkem, ale zbavenou pólů, několik těchto rotujících nad koulí, tato atomolická obálka má téměř nekonečnou přítažlivou sílu směrem k středu molekuly, stlačující intermolekulární substanci, která je držena pohromadě, dokud tato rotující obálka není zrušena jistým řádem vibrací, kdy uvězněná hmota vytryskne ven do svého přirozeného zředěného stavu, jako v případě střelného prachu, dynamitu a nitroglycerinu. Musíme chápat, že tato síla byla držena v obětí rotujících obálek o jednotné struktuře. Ale odkud tato síla pochází? Tato síla v době exploze byla osvobozena šokem nebo ohněm, oba se projevují jako udělený pohyb nebo vibrace. O co většího výsledku by bylo dosaženo, kdybychom spojili vědecký nástroj nyní objevený, a v krátké době jej předali světu, s takovu látkou, jako je nitroglycerin; jedna libra nitroglycerinu by měla takovou ničivou sílu, že by se vymkla veškeré kontrole. Tyto nástroje jsou pečlivě ukrývány moudrými mistry před všemi osobami v bezpečí několika vyvolených, kteří jsou připraveni studovat jejich potenciál pro reálný vědecký pokrok lidstva; a jistě je pravdou, že zuřiví materialisté, přes jejich mocný intelekt, by byli naprosto neschopní buď pochopit, nebo ovládat jednu z těchto úžasných konstrukcí.

 12. Nyní se zaměříme na druhý stavební prvek hmoty - atom. Atom má stejnou rotující obálku jako molekula, ovládaný stejnými zákony rotace a tlaku. Rotující obálka drží ve svém obětí interatomickou látku a tři atomoly, které v ní spočívají, a mají stejné uspořádání jako atomy v molekule, poslušné stejným zákonům; atomoly jsou třetím stavebním prvkem hmoty. Uspořádání do trojic je absolutně univerzální.

 13. Atomolická látka je to, čemu se říká éter, který zaplňuje všechen prostor a je přenosovým médiem pro všechny božské a pozemské síly. Toto je KAPALNÝ ÉTER okultní vědy.

 14. Atomoly jsou tvořeny atomoliny (jednotné číslo atomolinus); dělení hmoty od tohoto bodu je mimo lidské síly, protože hmota od této úrovně uniká kontrole všech přístrojů, prochází sklem a nejtvrdší ocelí jako svítící oheň bez tepla, který je stěží viditelný než zmizí - věčný plamen studeně zářící.

 15. Tyto opět mají, podle předchozí analýzy, uspořádání do trojic a dají se dále dělit, dokonce do nekonečna.


Zákon, který vládne skládání trojice sil a hmoty je (stručně):

Za prvé -> VYTVÁŘEJÍCÍ ZDROJ

Za druhé -> PŘENOSOVÁ VLNA

Za třetí -> ÚČINEKThank you for your comments and support!
VANGARD SCIENCES