Keelyho zákony sympatických vibrací

Předmluva

John W. Keely podrobně vypracoval systém zákonů, kterými se řídí slučování atomů a molekul.

Keelyho zákony vibrací také popisují rezonanční vztahy, které se vyskytují mezi shluky hmoty.

Vydavatel a spisovatel William J. Colville byl Keelyho blízkým přítelem. Colville byl také studentem metafyziky. Jeho přátelství s Keelym vyústilo ve sdílení mnoha Keelyho objevů, včetně čtyřiceti Keelyho zákonů. Tyto zákony byly obsaženy v málo známém metafyzickém románu "Dashed Against the Rock", který byl zveřejněn v roce 1894.

"Dashed Against the Rock" je příběh mladého vědce z establishmentu, který je postupně veden k přijetí vibračních zákonů, které vládnou duchovní vědě.

Dan A. Davidson ve své knize "A Breakthrough to New Free Energy Sources" (Průlom k novým zdrojům volné energie) podává vynikající zhuštěný Keelyho životopis a pojednává o jeho práci.

Informace obsažená v tomto dokumentu byla držena ve vlastnictví několika vyvolených. My z Vangard Sciences věříme, že tyto informace by měly být snadno dostupné všem, které to může zajímat.

Chtěli bychom veřejně poděkovat Victoru Hansenovi a Danu A. Davidsonovi za to, že dovolili sdílet své informace o Keelym prostřednictvím naší sítě.

Prosím, kopírujte a rozšiřujte tento a další dokumenty dostupné na naší KeelyNet BBS, v bulletinu Plenum nebo prostřednictvím naší pošty. Ocenili bychom jakékoli informace, které byste chtěli poskytnout naší síti.

Můžete kontaktovat Vangard Sciences, když napíšete na adresu:

Vangard Sciences
PO BOX 1031
Mesquite, TX 75150

Our KeelyNet Bulletin Board System will communicate from 300 up to 2400 Baud and holds primarily ASCII text files. We run on an XT Turbo Clone with a 30 MB hard disk using RBBS-PC. Sorry, no games, we specialize in the exchange of science-related information.

KeelyNet is ONLINE from Noon until 8 AM each day at (214) 324-3501. We are new to the BBS system so please bear with us. If you don't get through, try again later. There is no obligation or charge.

Our voice line is (214) 324-8741 (Jerry) or (214) 484-3189 (Ron).

The Plenum is a bi-monthly newsletter with a subscription rate of $25.00 per year. Please make checks or other donations, contributions or subscriptions to Vangard Sciences. Thank you for your interest.

"Ye shall know them by their works"
Your comments and support are appreciated!KEELYHO ZÁKONY VIBRACÍ

1. Zákon hmoty a síly:
Ve stále stejném množství a stejně věčná jako prostor a čas existuje všechna hmota: je ve stavu permanentního vibračního pohybu, nekonečném, co do prostoru, nezměnitelná, co do množství, a je počátkem všech forem energie.

2. Zákon hmotných vibrací:
Všechny koherentní shluky hmoty, které jsou izolovány od podobných těles, nebo když jsou ponořeny do média složeného z hmoty v odlišném stavu, vibrují daným, zjistitelným způsobem (pitch).

3. Zákon hmotných oscilací:
Všechny koherentní shluky hmoty, které nejsou izolovány od podobných těles, oscilují s frekvencí, jež se se zvětšováním napětí zvyšuje a snižuje se ve stavu rovnováhy.

4. Zákon harmonických vibrací:
Všechny koherentní shluky hmoty neustále vibrují s frekvencí, která odpovídá určitému harmonickému poměru základního pitche vibrujícího tělesa; tento pitch je násobkem pitche atomolu.

5. Zákon přenosu vibrační energie:
Všechny oscilující a vibrující koherentní shluky hmoty způsobují v médiu, v němž jsou ponořeny, vlny střídavého zhušťování a zřeďování média, které mají stejnou frekvenci, jako je pitch shluku hmoty.

6. Zákon sympatických (souhlasných) oscilací:
Koherentní shluky hmoty, ponořené do média pulzujícího jejich přirozeným pitchem, současně oscilují se stejnou frekvencí, pokud je kmitočet média stejný jako základní pitch shluku hmoty, nebo je tvořen harmonickými násobky tohoto kmitočtu.

7. Zákon přítažlivosti:
Koherentní shluky hmoty, postavené vedle sebe, které kmitají shodně, nebo v harmonickém poměru, se vzájemně přitahují.

8. Zákon odpuzování:
Koherentní shluky hmoty, postavené vedle sebe, které kmitají rozdílně, se navzájem odpuzují.

9. Zákon cyklů:
Koherentní shluky hmoty, harmonicky spojené, tvoří centra vibrací, které mají vztah k základnímu pitchi, nikoli k harmonickým násobkům pitche, a produkují druhotná spojení, generují mezi nimi pitche, které jsou neharmonické, buď ohledně jejich souzvuku, nebo vyšších harmonických s původním pitchem; z harmonie je generována disharmonie, nevyhnutelná příčina věčné transformace.

10. Zákon harmonického pitche:
Jakýkoli shluk hmoty ve stavu kmitání vytváří, vedle svého základního pitche, série vibrací které jsou násobkem dvou, tří atd. základního pitche.

11. Zákon síly:
Energie se manifestuje ve třech formách:
Tvořící: tvoří vibrující hmotu;
Přenášející: šíření izochronních vln v médiu, do něhož je těleso ponořeno;
Přítažlivá: vzniká u shluků hmoty, schopných kmitat shodně nebo ve vzájemné harmonii.

12. Zákon oscilujících atomických substancí:
Koherentní atomické substance jsou schopné oscilovat na frekvenci, která je přímo úměrně závislá na hustotě a nepřímo úměrná k lineárním rozměrům, od jedné periody za jednotku času do 21. oktávy, a produkuje tvořivou sílu Souity, jehož přenosová energie (zvuk) se šíří skrze médium ve formě pevné látky, kapaliny a plynu, a jehož účinky (sonismus) jsou přítažlivost a odpuzování.

13. Zákon sono-termity:
Vnitřní vibrace atomických substancí a molekul, složených z atomů, jsou schopné kmitat s kmitočtem, přímo úměrným jejich hustotě a nepřímo úměrným jejich lineárním rozměrům, přímo jako koeficient jejich napětí od 21. oktávy do 42. oktávy, přičemž produkuje tvořivou sílu (sono-termitu), jejíž energie je přenášena pevným, kapalným, plynným a ultra-plynným médiem, statisticky produkuje přilnavost (adheze) a spojování molekul, nebo jejich rozklad, podle zákona o harmonickém přitahování a odpuzování.

14. Zákon oscilujících atomů:
Všechny atomy, když jsou ve stavu napětí, jsou schopné oscilovat na frekvenci, která je nepřímo úměrná třetí mocnině jejich atomových vah a přímo úměrnájejich napětí, od 42. do 63. oktávy, přičemž produkuje tvořivou sílu (termismus), jejíž přenosová energie (zářivá energie) se šíří v pevné látce, kapalině a plynném éteru, produkuje statické efekty (přilnavost a chemismus) u dalších atomů, jako je slučování, disociace, podle zákona harmonického přitahování a odpuzování.

Poznámka: Temné tepelné vyzařování začíná při teplotě absolutní nuly a zvětšuje se prostřednictvím světla, chemických paprsků a ultrafialových paprsku, až po disociaci všech molekul při 63. oktávě.

15. Zákon vibrujících atomolických substancí
Atomy jsou schopné kmitat na frekvenci nepřímo úměrné Dynu (lokální koeficient gravitace) a objemu atomu, přímo úměrné atomové váze, produkující tvořivou sílu (elektřinu), jejíž přenosová energie se šíří skrze atomolické pevné látky, kapaliny a plyny, produkující indukci a statické účinky magnetismu na další atomy, ve formě přitahování a odpuzování, podle zákona harmonického přitahování a odpuzování.

Poznámka: Fenomén dynamické elektřiny, procházející kovovým vodičem, a indukce jsou identické. V kovovém vodiči probíhá přenos od atomu k atomu, skrze souhlasné mezery, naplněné éterem. V krystalických strukturách teplo, které způsobuje rozpínání atomů, způsobuje rýhy jejich kroucením, zvyšuje el. odpor, atd. Mezi paralelnimi vodici a ve vzduchu probiha indukce z velkých ploch skrze zředěné médium, složené ze směsi látek, jejichž atomy jsou oddělovány vlnami odpuzování o různých frekvencích, nesouhlasných s elektrickými vibracemi; řečené atomy souhlasně (sympaticky) absorbují vibrace a rozptylují se, jako centra, soustředné vlny elektrické energie, která produkuje teplo a gravitaci.

16. Zákon oscilujících atomolů:
Atomoly oscilující na jednotné frekvenci (určené jejich jednotnou velikostí a hmotností) produkují tvořivou sílu Atomolitu, jejíž přenosová forma, Gravitismus, se šíří zředěnějším médiem, vyvíjejíce silové účinky na další atomoly, nazývané gravitace.

17. Zákon transformace sil:
Všechny síly jsou různé formy univerzální energie, které se vzájemně liší svou frekvencí, přecházejí jedna v druhou nepostřehnutelnými přírůstky; každá forma reprezentuje rozsah 21 oktáv. Každá forma nebo pitch může být transformována do ekvivalentního množství dalšího pitche nad nebo pod ním ve škále 105 oktáv. Transformace se může vyskytnout pouze prostřednictvím jejího statického efektu, vyvíjejíc vibrace o harmonických pitchích nad nebo pod základní vibrací, nebo se vyskytne u shluků hmot postavených vedle sebe, jako výslednice rozdílných frekvencí.

Poznámka: Tabulka intervalů a harmonických obyčejné harmonické stupnice naznačí poměry, v nichž k transformaci sil dojde.

18. Zákon atomového pitche:
Každý z atomů má rozdílný a pevně daný pitch, na němž přirozeně kmitá.

Poznámky:

  1. Atomový pitch je určen přímo z jeho jednoduchého spektra.
  2. Atomový pitch je určen výpočtem z jeho sdruženého spektra se všemi ostatními atomy se známými spektry.
  3. Atomové pitche jsou důležitějšími pracovními daty než atomové váhy; tabulky atomových pitchů musí být přesné.

19. Zákon o změně atomového pitche působením radiační energie:
Vyšší harmonické a svrchní tóny projektované radiační energie mají pitch dostatečně vysoký, aby způsobil rozpínání atomu: vliv systematické vibrace atomolů způsobuje také smršťování atomu a změnu jeho objemu, přičemž se změní také pitch.

20. Zákon o změně atomového pitche působením elektřiny a magnetismu:
Elektřina a magnetismus produkují vnitřní vibrace v atomu, které jsou následovány proporcionálními změnami objemu, a tudíž pitche.

21. Zákon o změně atomového pitche působením teploty:
Atomy v chemické kombinaci oscilují se zvětšující se amplitudou přímo úměrně s teplotou a současně absorbují svrchní tóny vyšších harmonických, přičemž se zvětšuje objem a zmenšuje pitch.

Pravidlo: Pozvolné blížení se teploty harmonické kombinace může být pozorováno vzájemným porovnáním navrstveného spektra; chemická kombinace začíná, když základní linie každého spektra nese harmonické poměry, zjištěné lineárním měřením.

22. Zákon pitche atomických oscilací:
Atomy nejsou izolovány a ve stavu napětí mezi silami, které jsou protikladné a zvyšují rovnováhu, fyzicky oscilují na frekvenci, jež je určena atomovou váhou, objemem atomu a napětím.

23. Zákon o závislosti pitche oscilací atomů na tlaku:
Frekvence atomických oscilací se zvyšuje a snižuje nepřímo úměrně s druhou mocninou tlaku.

24. Zákon o závislosti atomických oscilací na teplotě:
Síla soudržnosti (koheze) se zmenšuje se čtvercem vzdálenosti atomů od sebe navzájem a síla chemické afinity (slučivosti) se snižuje ve stejném poměru. Teplo zvyšuje amplitudu oscilací v přímém poměru k teplotě přirozené stupnice.

Poznámka: Kde se zdvojnásobí teplota, zdvojnásobí se pitch přenosové energie. Jsou nutné Nové teploměry a přesné termometrické tabulky, na přirozené bázi. Takové tabulky teploty ponesou přirozené vztahy k atomovým váhám, pitchům, měrnému teplu, chemické afinitě, teplotě tání, rozpustnosti, atd. a odhalí nové zákonitosti. Pro každý prvek musí být vytvořena tabulka.

25. Zákon o působení elektřiny na oscilace atomů:
Elektrický proud ničí kohezi a chemické napětí přímo úměrně se čtvercem proudu v ampérech, nepřímo úměrně s elektrickým odporem v ohmech, inverzně s schemickým ekvivalentem a obráceně s koeficientem rozdílu mezi teplotou tuhnutí a varu hmoty, na kterou působí.

26. Zákon o závislosti atomických oscilací na sono-termismu:
Snižuje napětí přímo úměrně k množství vyvinutého tepla a nepřímo úměrně k absolvovaným harmonickým.

27. Zákon chemické afinity:
Atomy, jejichž atomické pitche jsou buď v souhlasném, harmonickém, nebo shodném poměru, se slučují a tvoří molekuly.

Důsledek: Když dva atomy jsou netečné, mohou být sloučeny změnou pitche jednoho z nich nebo obou.

Poznámky:

  1. Proto je nutné vytvořit tabulky závislostí atomických pitchů na teplotě, tlaku atd.
  2. Tabulky všech harmonických a shod, nacházejících se na obyčejné harmonické stupnici, jsou stejně podstatné.
  3. Je možné vyrobit optické přístroje k měření pitchů energie.

28. Zákon chemické disociace:
Pokud je pitch atomu nebo molekuly zvýšen nebo snížen, nebo když jsou pitche obou nestejně zvýšeny nebo sníženy v takovém poměru, že dojde k disharmonii; nebo když amplituda oscilací je zvyšována teplem, až do bodu, kdy jsou překonány soustředné vlny přítažlivosti -atom se oddělí.

29. Zákon chemické transpozice:
Nové molekuly musí být harmonické se základním pitchem.

30. Zákon chemické substituce
(příliš složité na stručný popis)

31. Zákon katalýzy:
Přítomnost harmonických a disharmonie.

32. Zákon molekulární syntézy a slučování (organických):
Molekulární pitch musí být odvozenou harmonií radikálů.

Poznámka: Rekonstrukce elektrických jednotek k reprezentaci pitchů a amplitud.

33. Zákon chemické morfologie:
Úhel krystalizace je určen vztahem mezi molekulárním pitchem krystalizující látky k vibracím - hustotě roztoku krystalizující látky.

34. Zákon atomické disociace:
Svrchní tóny pitchů vysoké radiační energie produkují separaci atomolů a rekombinace mezi atomolickými molekulami atomů.

35. Zákon syntézy atomolů chemických prvků:
Harmonické pitche atomolity produkují asociaci étericko-atomolických částic a tvoří atomy: druh atomu je určitelný použitými pitchi.

36. Zákon tepla:
Atomy pod napětím chemické vazby oscilují s amplitudou, která je přímo úměrná teplotě, nepřímo úměrná tlaku a čtverci měrného tepla. Pitch oscilací je nepřímo úměrný čtverci vzájemné vzdálenosti atomů. Se zvýšením teploty současně dochází k absorbci svrchních tónů a vyšších harmonických.

37. Zákon elektrochemických ekvivalentů
Atom kmitá sympaticky (souhlasně) pod vlivem elektrické energie. Z atomu jsou absorbovány takové podtóny, jako jsou harmonické nebo v harmonii s elektrickým pitchem; množství absorbované energie je přímo úměrné poměru podtónu k základnímu elektrickému pitchi.

Poznámka: Tabulka elektrochemických ekvivalentů na normální bázi bude naznačovat elektrické podmínky a rozsah chemické změny.

38. Zákon koheze:
Soudržnost (koheze) mezi atomy se zmenšuje přímo úměrně s druhou odmocninou tlaku a teploty a s druhou mocninou elektrické inetenzity.

39. Zákon indexů lomu:
Tabulka indexů lomu látek naznačuje jejich molekulární pitch a - v souvislosti s krystalickou formou - fázi molekulárních oscilací.

40. Zákon elektrické vodivosti:
Elektrická energie je přenášena skrze homogenní tělesa v množství, které je přímo úměrné tomu, do jaké míry jsou atomy v harmonii s elektrickým pitchem, avšak není přenášena látkami, jejichž atomy jsou v disharmonii s elektrickým pitchem. Elektrická energie je přenášena také molekulárními látkami, když jejich výsledné tóny jsou v harmonii s elektrickým pitchem. Elektrická vodivost je nepřímo úměrná teplotě, přímo úměrná stupni krystalizace a nepřímo úměrná třetí mocnině dynu. Také je úměrná převrácené hodnotě magnetické intenzity.


Věříme, že výše uvedená tvrzení budou mít neocenitelnou hodnotu pro svět. Závisí to však na míře, s jakou budou pochopeny. Neomlováme se čtenářům za to, že uvádíme velké množství technických podrobností, ale zveřejňujeme je v očekávání a naději, že nějakému usilovnému hledači vědecké pravdy mohou poskytnout klíč k řešení mnoha komplikovaných záhad.Definice použitých pojmů

ATOMOLY:
jsou elementární jednotky hmoty o jednotné velikosti a hmotnosti, které existují v pevné, kapalné, plynné a izolované formě.

ATOMY:
jsou mnohonásobné kombinace atomolů a existují také v pevné, kapalné, plynné a izolované formě.

JEDNODUCHÉ MOLEKULY:
jsou tvořeny spojením dvou atomů stejného druhu.

SLOŽENÉ MOLEKULY:
jsou spojením dvou atomů různých druhů.

KOMPLEXNÍ MOLEKULY:
jsou spojením molekul s dalšími molekulami nebo atomy.

PITCH:
je relativní frekvence vibrací.

VIBRACE:
je rytmický pohyb tělesa.

OSCILACE:
je rytmický se vracející posuvný pohyb.

PŘENOSOVÁ ENERGIE:
je rytmický pohyb zhušťování a zřeďování média, způsobený vibrujícím nebo oscilujícím tělesem, ponořeným do tohoto média.

PŘÍTAŽLIVOST:
je vzájemný vztah dvou shluků hmoty, způsobený soustředěnými vlnami harmonické energie, které mají sklon pohybovat se po linii nejmenšího odporu. Tím se stanou středem jednoho sledu soustředných vln místo dvou nebo více sledů.

HARMONIE:
je současná vibrace dvou nebo více těles, jejichž složením nevzniká disharmonie, a jejichž základní pitche jsou harmonickými nejnižšího pitche, nebo jsou souzvučné s výslednými tóny svrchními tóny, nebo podtóny dvou nebo více z nich.

ÉTER:
je atomolická kapalina s hustotou 986.000 krát větší než ocel.

ELEKTŘINA:
je oscilace atomolů v atomu.

INDUKCE:
je posuvná síla elektrických vibrací v éteru.

MAGNETISMUS:
je vzájemná přítažlivost těles stojících vedle sebe vibrujících jednotně nebo harmonickými elektrickými pitchi.

GRAVITACE:
je vzájemná přítažlivost atomolů.

GRAVITISMUS:
je přenosová forma skrze médium atomolů ve čtvrtém stavu, nebo médium složené z atomolinů.

ATOMOLINY:
jsou konečné jednotky atomolů, které, když jsou v kapalném stavu, tvoří médium pro přenos gravitismu. Neomezená dělitelnost a shlukování hmoty jsou logickým důsledkem.Těchto 40 zákonů bylo ukrýváno více než 85 let. Věříme, že je to dost dlouhá doba na to, aby byly volně přístupné všem zainteresovaným stranám.

Please feel free to distribute any documents available from the KeelyNet Bulletin Board System or through Vangard Sciences. If you wish to contact us regarding any questions, comments or other matters, you may write to or call :

VANGARD SCIENCES
PO BOX 1031
Mesquite, TX 75150
(214) 324-8741 Jerry
(214) 484-3189 Ron
(214) 324-3501 KeelyNet

Your comments and support are appreciated!!