ČISTÁ ENERGIE Z AKTIVNÍHO VAKUA

Tom Bearden, leden 2002

Překlad gewo

Ani jediná katedra elektroinženýrství dnes neučí, co jsou síly v elektrickém obvodu nebo jak vůbec vzniká efektivní elektrická energie, dodávaná elektrickou sítí. Ani jediná. Není to ani v jediné elektrotechnické učebnici – a ani to v nich nikdy nebylo.

Miliardy tun spálených uhlovodíků, statisíce tun spotřebovaného jaderného paliva, parou poháněné turbíny a žádný generátor nikdy přímo nepřidal jediný watt do elektrické rozvodné sítě. Žádné větrné kolo, jaderná elektrárna, akumulátor či hydroelektrický generátor nebo sada solárních článků. Nic z toho a nikdy ani watt.

Každý elektrický obvod, který kdy byl a je navrhován, je ve skutečnosti napájen elektrickou energií extrahovanou dipólem z lokálně narušené “prázdnoty; vakua”, prostoru, který je sám o sobě aktivní. Jenže naši inženýři jsou školeni tak, aby realizovali obvody, které samy ruší možnost získávání nasávané energie dříve, než odevzdá svůj výkon.

Hlavy ve vědecké obci netuší, co vlastně síly v elektrickém obvodu nebo elektrické energii jsou. Vědci do klasické elektrodynamiky a elektrotechniky – a do svých vlastních úvah – nevčlenili princip narušené symetrie opačných nábojů – jako například u běžného dipólu čili bipolarity – prokázaný v částicové fyzice od roku 1957 {1,2,3}. Žádná velká národní laboratoř apod., neprovedla jeho začlenění do oficiálních úvah o energetických soustavách. Místo toho tyto instituce, organizace a jejich vedoucí pracovníci, stále doporučují vládám nevhodné energetické produkční postupy. Na základě těchto rad pak státy v oblasti energetického výzkumu neúčelně utrácejí peníze daňových poplatníků.

Takto jsou ročně promrhány miliardy dolarů na vědecký výzkum, spočívající na archaickém a špatném teoretickém základě. Ještě více miliard je promarněno za energetické systémy a těžkopádnou, centralizovanou rozvodnou síť, která je nejen velice nákladná, ale i velmi zranitelná vůči živelným pohromám a do módy přicházejícím teroristickým útokům. Jsou to dinosauři, čekající na to, až je teroristé zničí.

K “napájení” energetických systémů je zapotřebí stále více přehradních hrází, elektráren spalujících uhlovodíky, ropovodů, ropných vrtů, ložisek zemního plynu, tankerů, přístavních zařízení, rafinerií, jaderných elektráren a mnoha periferních systémů; například větrných elektráren, polí solárních článků, nouzových zdrojů atd. Spolek energetických kejklířů tak vesele pokračuje v realizaci pažravých energetických výrobních postupů zaneřáďujících celou planetu, znečišťujících biosféru, jejíž velká část je již zničená. Tento spolek hamižných podvodníků vyvražďuje celé živočišné a rostlinné druhy, má na svědomí každoročně znepokojujícím způsobem rostoucí počet zbytečných lidských úmrtí v důsledku znečištění vzduchu a životního prostředí a významně přispívá ke globálnímu oteplování uvolňováním spalin uhlovodíků do atmosféry. Přitom vydává ekonomiku průmyslových zemí – dokonce i Spojených států – spočívající na křehkých základech nutné udržitelnosti plynule stoupající křivky dosažitelné levné energie z levných paliv, jako nafty a uhlí – na milost zemím kontrolujícím většinu světových zásob levné ropy. Teroristům jsou přitom nabízeny nechráněné strategické cíle, které lze snadno narušit a zničit.

To malé množství poznatků, tvořících novou platformu pro převratnou nauku o původu energie v elektrických obvodech, dodali částicoví fyzici před téměř půl stoletím. Objev, o němž hovořím, byl oceněn Nobelovou cenou, již získali Lee a Yang v roce 1957 za prognózu porušené symetrie. Tento obrovský objev s hlubokým dopadem na celou fyziku ovšem dosud nebyl začleněn do elektrotechniky, lépe řečeno do starověkého Maxwell–Heaviside–Lorentzova pojetí elektrodynamiky, pilně biflovaného budoucími elektrotechnickými inženýry.

Následkem toho je všudypřítomný zdroj veškeré elektrické energie – napájející každý elektrický obvod a systém, ať už je malý či obrovský – stále ještě dutě ignorován v energetické nauce i technologii, jak na vysokých školách, tak i předními vědeckými institucemi. Ani environmentální aktivisté, usilující o záchranu biosféry, dosud nerozpoznali skutečný zdroj problémů – proto zveřejňuji toto sdělení a nabízím ho všem, i vědecké obci a ochráncům životního prostředí.

Popisem činnosti shora uvedených “chamtivců” jsem chtěl povzbudit vaši zvědavost a pozornost, dovolte mi teď vysvětlit, proč jsou tato překvapující a zdánlivě bláznivá tvrzení pravdivá, proč by se věci mohly ubírat jinou cestou, a co pro to můžeme udělat.

Stručná historie klasické Maxwell–Heaviside–Lorentzovy elektrodynamiky

V šedesátých letech 19. století sloučil James Clerk Maxwell elektrická a magnetická pole do společného modelu, a tak odstartoval současný systém klasické elektrodynamiky, který se v omezené formě vyučuje dodnes. Maxwellův klíčový dokument {4} byl publikován roku 1865, ve formě záznamu, užívajícího quaternionů (čtveřic). Quaternionová algebra podchycuje mnohem více charakteristik a funkcí nauky, kterou modeluje, než vektorová nebo tenzorová algebra běžně užívaná v elektrotechnice.

Pro příklad: Za užití standardní tenzorové či vektorové analýzy nikdo nemůže “spatřit” ty nejdůležitější funkce, kultivované v Teslových patentovaných obvodech, zatím co aktuální quaternionová analýza těchto patentů je ukazuje {5}. Proto se velice mýlí drtivá většina elektrotechniků, kteří užívají pouze standardní tenzorovou analýzu a přitom sebejistě tvrdí, že porozuměli Teslovu dílu.

Maxwell v dokumentu z roku 1865 specifikoval 20 svých rovnic a jejich 20 neznámých. Kolem díla se rozpoutal lítý boj, protože několik z tehdy tří tuctů elektrotechnických vědců na světě tehdy ještě ovládalo quaternionovou matematiku. Před svou smrtí, v roce 1879, začal Maxwell přepisovat svou knihu z roku 1873 pro druhé vydání, s jednoduššími rovnicemi.

 

Po Maxwellově úmrtí si v osmdesátých letech 19. století zahrál hlavní roli v konverzi (redukci) jeho rovnic Oliver Heaviside – brilantní vědec, samouk, který nikdy nenavštěvoval univerzitu. Tak vlastně vznikla současná vektorová algebra {6}. Heaviside, který z duše nenáviděl potenciály, prohlásil, že by “měly být v této teorii vyvražděny”. Redukovaný výtvor, na němž pracovali Heaviside, Gibbs a Hertz, vedl k extrakci čtyř moderních vektorových rovnic o nějakých čtyřech neznámých. Tyto rovnice – společně s Lorentzovým zkomolením – jsou vyučovány na každé univerzitě jako “Maxwellovy”. Ve skutečnosti jsou to Heavisideho rovnice, mimo to navíc ještě ořezané Lorentzovým symetrickým “regaugingem” – rekalibrováním {7}.

V nejranějších dobách výzkumu elektromagnetizmu byly potenciály považovány za matematické smyšlenky, a všechny elektromagnetické fenomény připsány důsledku působení silových polí. Jakákoliv manipulace s potenciály, které nezměněné opouštěly síť silových polí, byla proto pevně a neměnně ustanovena jako výsledek, potvrzující identičnost všech systémů. Dnes už se ví, že to není pravda – např. v kvantové mechanice a kvantové elektrodynamice, právě tak, jako u vyšší skupiny v symetrické elektrodynamice – jenže hlavy ortodoxního spolku elektrodynamiků stále ještě zvěčňují přežilou smyšlenku.

Jak Maxwellova původní teorie tak i její Heavisideho zkomolenina stanoví dva hlavní druhy elektromagnetických systémů: (I) ty, které jsou “v rovnováze” s jejich aktivním okolím, tedy ty, které z něj nemohou přijmout a využít {8} EM energii a (II) ty, které byly “vyvedeny z rovnováhy” s jejich aktivním okolím, takže z něj mohou volně přijímat a využívat {9} EM energii.

Termodynamický systém třídy I (rovnovážný) lze přirovnat k veslici, plovoucí na klidném rybníčku. Nemáme tu k dispozici žádnou “síťku pole”, takže pokud chceme uvést člun do pohybu, budeme muset “veslovat” a nepřetržitě vydávat sílu - dodávat energii, abychom ho poháněli vpřed.

Termodynamický systém třídy II (nerovnovážný) může být přirovnán k plachetnici na stejném rybníku za větru. Zde budeme muset vkládat něco síly ke “kormidlování”, ale sílu, energii potřebnou k pohonu, nám volně poskytne vítr. Nyní ovšem naše loď “vykonává pohybem po vodě více práce”, než umožňuje síla (energie), již vkládáme do ovládání kormidla. Jednoduše nemusíme veslovat, stačí uspořádat plachty lodi a řídit ji kormidlem. Rozdíl ve spotřebě energie, hnací sílu, dodává vítr, takže zákon o zachování energie není porušen. Prostými slovy, získáváme a kontrolujeme použití většího množství energie, než jsme sami museli dodat.

Takový systém může být dokonce zcela “automotivní”, podobně jako větrný mlýn ve větru nebo vodní kolo pohánějící mlýn na obilí. Musíme zaplatit jen za postavení větrného či vodního kola a údržbu, ale nemusíme už dodávat žádnou další energii či sílu; jakmile je spustíme, poběží, dokud bude foukat vítr nebo proudit voda.

Totéž platí pro elektromagnetické systémy, protože Maxwellova teorie se vztahuje výhradně na tekutou materii. Veškeré fluidní soustavy tedy mohou být teoreticky posuzovány jako maxwellovské systémy, protože rovnice jsou stejné a užívají analogické funkce.

Než Lorentz překalibroval Maxwell–Heavisideho rovnice, daly se jen těžko řešit analyticky. Často byly vyžadovány numerické metody. Výpočty připomínaly noční můru kalkulace, užívané kdysi uprostřed 19. století, dávno před nástupem moderních počítačů i automatizovaných kalkulací. V době počítačů lze numerické metody přizpůsobit mnohem snadněji.

Za účelem zredukování obtížnosti řešení těchto rovnic, a hlavně vyloučení potřeby použití pracných numerických metod, byly hledány jednodušší “maxwellovské” rovnice. Lorentz je pak dále zredukoval svým “symetrickým překalibrováním” {10}. Nově vnucená symetrie omezila míru svobodného užívání základních pravidel, podle nichž mohl být na přání volně zaměněn potenciál (a jeho energie) v libovolném elektromagnetickém systému. V systémech pokrytých Heavisidem redukovanou teorií ještě bylo možné měnit energetický potenciál. Avšak dalo se to provést jen tak, že musela být vytvořena dvě nová, rovnoprávná a protikladná volná pole. Nová pole pak “navzájem soupeří o tah”, výměnou interního stresu v systému, ale nevykazují žádnou externí práci (která vyžaduje přítomnost síťky nenulového silového pole). To má za výsledek potlačení každého přebytku energie elektromagnetického pole, který by mohl být přijat systémem z okolí do sílyprostého stresového potenciálu uvnitř soustavy. Soustavy mohou být volně nabuzeny prostředím, které je stresuje, ale nemohou využít volný potenciál stresové energie k vykonání jakékoliv externí práce. Aby vykonávaly práci, musí mít takové systémy nějaký dodatečný vstup energie, odkud se objeví síťka silového pole. Zkrátka, systém musí být dodatečně asymetricky překalibrován, aby tato síťka vznikla. To znamená, že od doby, kdy si Lorentzem rekalibrovaný systém sám zakazuje prostředí, které by ho vybavilo “energií ze síťky pole”, musí systémový operátor nebo experimentátor vkládat dodatečnou asymetrickou rekalibrační energii.

Když Lorentz upravoval rovnice, vyvolil z maxvellovských systémů prakticky pouze mnohem jednodušší “první třídu” – ty, které jsou v rovnováze s jejich vnějším aktivním prostředím, a tudíž nezpůsobilé z něj přijímat a využívat jakoukoli “volnou energii” {11}. To mělo za následek, že rovnice jsou jednodušší a lze je mnohem snadněji řešit analyticky. Tím ovšem neúmyslně vyřadil kompletní druhou třídu maxwellovských systémů – těch, které jsou v nerovnováze se svým aktivním prostředím, a proto jsou schopny volně přijímat nadbytek energetického potenciálu a energie ze síťky pole, v důsledku toho odhalit čistou sílu, a pak jejím využitím utrácet přebytky energie vykonáváním práce pod externím zatížením.

Aby ulehčil matematické řešení rovnic, Lorentz svévolně a bezděčně odhodil elektrický větrný mlýn i plachetnici a ponechal nám jen veslici. A elektrodynamika i elektrotechnika stále ještě oddaně používá Lorentzovsky rekalibrovanou podskupinu rovnic. Kvůli tomu naše současné elektrické systémy – navržené a konstruované podle symetrizovaných rovnic – nebudou a ani nemohou přijímat a využívat energii četných “elektrických větrů”, které lze snadno udělat elektromagnetickými {12}. Naši inženýři a priori dají dohromady pouze “první třídu” maxvellovských systémů, a nikdy nepostaví systém druhé třídy. Většina z nich už nikdy neuvěří, že tato druhá třída existuje, protože prostě není v jejich archaickém, 137 let starém myšlenkovém modelu. Je to zkrátka klasický proces, kdy jedno odvětví vědecké obce horlivě obhajuje zastaralou a nedokonalou verzi nějaké nauky, třebaže v jiném odvětví už byla dávno objevena lepší, která ji nahrazuje.

Dva druhy systémů a dva druhy termodynamiky

Máme zde dva hlavní směry termodynamiky (nauky o tom, jak je energie rozptylována a konvertována). První je nejstarší, pro skupinu pro systémy pracující v rovnováze s jejich okolím. Tato rovnovážná termodynamika se týká jen systémů, které nepřijímají a nevyužívají výhod {13} vyplývajících z energetických rozdílů v jejich prostředí. Platí zkrátka pro veslici, ale ne pro větrný mlýn ve větru, plachetnici, vodní kolo, solární článek, tepelné čerpadlo, apod. Do takového systému, musíme vždy vkládat více energie, než je práce, kterou z něj dostaneme, protože něco z toho, co vložíme, se promarní v něm samotném (třením, vnitřními ztrátami, atd.). Jeho koeficient výkonu (výsledná práce děleno energií, kterou jsme vložili) je vždy menší než jedna. Ve zkratce COP<1.0 (coefficient of performance). V realitě nikdy nemůžeme pokrýt jeho režii {14}, protože zařízení, která stavíme, mají vnitřní ztráty a jsou neúčinná.

Z toho důvodu všechny naše konvenční energetické systémy vykazují COP<1.0, a tak tomu je už více než sto let. Lorentz a vysoké školy vybavují naše inženýry modelem, podle nějž dávají dohromady jen takové elektrické systémy, které si násilím vynucují rovnovážné podmínky, tudíž podrobují “staré” termodynamice.

Druhá skupina termodynamiky zahrnuje systémy, které nejsou v rovnováze s jejich aktivním prostředím. Například Ilya Prigogine obdržel v roce 1977 Nobelovu cenu za svůj příspěvek k této termodynamice. Zkrátka a dobře, tato skupina termodynamiky je aplikovatelná na větrné a vodní kolo, plachetnici, solární článek, tepelné čerpadlo, atd. Vztahuje se rovněž na jednu třídu maxvellovských systémů, ale bohužel právě na tu, kterou Lorentz svévolně odhodil v důsledku symetrické rekalibrace. Protože tento druh systému může volně přijímat a využít přebytek energie z okolí (má síťku nenulového silového pole), může na výstupu odevzdat více práce, než by vykonala energie, kterou jsme do něj vložili. Přebytek energie (s výsledkem odpovídajícím síťce silového pole) vykoná práci navíc, protože rozdíl daný neúčinností soustavy je vyrovnáván z vnějšího prostředí (fyzikálního vakua).

Obyčejné domácí tepelné čerpadlo poskytuje nádherný příklad soustavy, pracující s termodynamickou nerovnováhou okolí (vnějšího ovzduší). Získává tepelnou energii z okolní atmosféry a používá ji k vytápění domu. Tepelné čerpadlo, podle jmenovitých podmínek, dosahuje teoretického maxima COP = 8.22 {15}. Pro ochlazení domu naopak získává teplo z vnitřního a rozptýlí ho do vnějšího ovzduší. Dokonce i při vnitřních ztrátách, dosáhne dobré domácí tepelné čerpadlo, za rozumných podmínek (nepříliš chladný vnější vzduch, atd.), COP = 4.0. Takže COP>1.0 systémy jsou dobře známé – s výjimkou elektrodynamiky, odkud je Lorentz jednoduše vyhodil a elektrotechnici i věda v tom pokračují. Všechny naše elektrické soustavy jsou už více než století navrhovány a stavěny ve shodě s Lorentzovým záměrným omezením původní nauky!

 

Šaráda okolo “stroje s věčným pohybem” je procvičování ve velmi špatném úsudku

Mylný názor, že všechny elektromagnetické systémy (nejen Lorentzem rekalibrované) jsou “přirozeně omezeny” na COP<1.0, v souladu s železným dogmatem vzniklým kolem této sporné otázky, zapustil za více než sto let u elektrotechniků a vědců hluboké kořeny. Toto tvrzení ovšem hladce vyvrací existence každého jednotlivého náboje a dipólu v univerzu {16}. Velká většina elektrotechniků a vědců přes to všechno pevně věří, že zkonstruovat elektromagnetický systém, který má na výstupu více energie, než do něho vložíme je fyzikální nemožnost odporující zákonům přírody {17}. Snaha navrhnout takový systém je mylně považována za pokus vymyslet “stroj vytvářející energii z ničeho” a inženýři i vědci řadí zastánce podobných EM systémů mezi “cvoky usilující o perpetuum mobile”. Přesto tatáž elektrodynamika, kterou sami užívají a vyučují, považuje za samozřejmost předpoklad, že každý náboj a dipól volně produkuje – a nepřetržitě chrlí všemi směry – EM energii, která mění energetickou hustotu časoprostoru a vytváří jeho přidružená pole a potenciály. Zkrátka, podle jejich vlastních definic a nařčení, je každý z nich sám o sobě blázen blábolící o “věčném pohybu” – tedy cvok nejhoršího druhu…

Pravdou je, že je fyzikálně vyloučeno sestrojit zařízení – elektromagnetické či jiné – které dodá více práce (přeměnou formy energie) než je využitelná energie, která je do něho vložena či k dispozici, ať už obsluhou nebo z prostředí, nebo obojím {18}. Příklad přístupu, který mám na mysli, demonstruje Bohrenův experiment {19} opakovatelný v libovolné dobré vysokoškolské fyzikální laboratoři, který na výstupu vždy poskytne víc EM energie, než do něho experimentátor vloží (téměř 18 krát tolik). Jiný příklad: Každý náboj a každý dipól ve vesmíru nepřetržitě poskytuje EM energii a nemusíme vynakládat vůbec žádnou energii, jakmile je jedno či druhé, náboj či dipól, vytvořeno a pak už ponecháno v klidu o samotě.

 

Systém, který nepřetržitě získává energii z prostoru lze sestavit za pár korun

Příroda ochotně poskytuje bohaté zdroje nekončící EM energie, volně k převzetí a použití kdekoli a kdykoli. Říká se jim “náboje” a “dipóly” – nezřídka zdrojové náboje a zdrojové dipóly. Udělejte pokus a jednoduše položte elektretový či nabitý kondenzátor na permanentní magnet tak, aby se elektrická pole elektretu nebo kondenzátoru a magnetické pole magnetu křížila v pravém úhlu. Ta hloupá věc tam bude ležet a vylévat EM energii všemi směry, rychlostí světla, pokud ji ovšem necháte být a nezrušíte to. Po roce přesáhne výron energie vašeho zařízeníčka poloměr jednoho světelného roku – daleko mimo sluneční soustavu – všemi směry. Vyzářená energie v obrovském objemu okolního prostoru o poloměru jednoho světelného roku bude mít samozřejmě změněnou energetickou hustotu. A to je klidné vylévání energie při stejné dávce, neustálá výměna energetické hustoty s klidnou, větší částí prostoru.

Dokonce i “konvenční” elektrodynamika souhlasí s tím, že takováto soustava nepřetržitě emituje tok elektromagnetické energie {20}. Tatáž elektrodynamika nicméně “mnohomluvně mlčí” pokud jde o otázku, odkud tento trvalý výron EM energie přichází a proč vlastně vstupuje do náboje nebo dipólu. Neexistuje detekovatelný příkon EM energie k náboji či dipólu, ale je zde zjistitelný její trvalý výstup. Každý náboj i dipól zdánlivě vytváří energii z ničeho, což pochopitelně dokonale popírá zákon o zachování energie, pokud tomu skutečně tak je {21}. Protože to klasická elektrodynamika nebyla schopna vyřešit, její učebnice zůstávají vůči tomuto elementárnímu problému a jeho hlubšímu smyslu velmi mlčenlivé. Přes své řvoucí mlčení, klasičtí elektrodynamici implicitně předpokládají, že každý zdrojový náboj a zdrojový dipól ve vesmíru je perpetuum mobile, volně a nepřetržitě vytvářející energii z ničeho. Toto buď naprosto popírá platnost zákona o zachování energie, anebo kdosi bude muset vysvětlit otázku původu zdrojového náboje. Střední cesta neexistuje, protože zdrojový náboj je reálný a všudypřítomný. A to všudypřítomné vylévá na všechny strany energii.

Ukažme tedy prstem zpět na samozvané kritiky a zeptejme se jich slovy jejich oblíbeného slovníku:

Kdo tedy vlastně je skutečný cvok, blábolící o perpetuum mobile? Jak chcete hovořit o logickém uvažování, jste–li sami ochotni implicitně akceptovat každý náboj a dipól jako perpetuum mobile, volně vytvářející energii z praničeho, a pak jedním dechem vznášet námitky, že nemůže existovat taková věc, jako COP>1.0 dosahující elektromagnetický systém!”

Veškerá elektromagnetická energie v libovolném elektrickém obvodu nebo zařízení pochází ze zdrojových nábojů a dipólů. Jestliže někdo nemůže vysvětlit, kde a jak tyto náboje získavají energii, kterou vylévají ven, pak neví absolutně nic o tom, co doopravdy uvádí do chodu všechny elektrické obvody. Protože příjem energie nelze pozorovat (měřit), musí být přijímána v nějaké zvláštní a za normálních okolností nepoužitelné formě. Náboje pak musí převést přijatou energii do použitelné a pozorovatelné (měřitelné) podoby a reemitovat je v nové formě, aby tak okruh mohl nějaké z nich zachytit a byl jimi “vybuzen”.

Otázka zdrojového náboje zaostřuje pozornost na skutečný problém. Buď musíme úplně vyřadit zachování energie nebo musíme připustit, že každý náboj a dipól je COP>1.0 maxwellovský elektromagnetický systém, volně přeměňující tvar jakési pozoruhodné přijímané energie. To znamená, že nepřetržitě vykonává “bezplatnou” práci, jíž je přeměna formy energie. Každý náboj a dipól volně přijímá virtuální elektromagnetickou energii a nepřetržitě mění její podobu na pozorovatelnou elektromagnetickou energii. O dilematu zdrojového náboje a jeho nepřetržitého výlevu reálné elektromagnetické energie se hovoří jako o “nejobtížnějším problému klasické a kvantové mechaniky” {22}.

Až do roku 2000 se neobjevilo žádné klasické řešení dlouho znepokojujícího problému spojitosti polí, potenciálů a jejich energie, rozprostřené napříč celým kosmem, se zdrojovým nábojem, který je produkuje. Základ pro řešení byl prezentován ve fyzice částic už v roce 1957, kdy byl předložen důkaz existence porušené symetrie. V roce 2000 navrhoval autor tohoto článku formální řešení {23} v souladu s kvantovou teorií pole {24}, částicovou fyzikou {25}, kvantovou elektrodynamikou {26}, a přehodnocením {12} Whittakerovy dvouvlnové dekompozice skalárního potenciálu {27}. V tomto řešení byl použit termín “giant negentropy” (obří záporná entropie), protože náboj a dipól trvale a volně vstřebává, udržuje pohromadě, organizuje, a pak, v pozměněné formě, opět vysílá energii získanou z fyzikálního vakua.

Protože každý náboj v každém okruhu je kontinuálně záporně entropický, pak myšlenková konstrukce entropie obvodů využívajících negentropické náboje musí obsahovat nějakou vlastnost, jíž tuto zápornou entropii potlačíme. Tento aspekt zde chceme ve zkratce vyložit.

Univerzity by se měly, což nedělají, zaměřit na hlavní spornou otázku: Co udělat pro zachycení, odklonění a jímání části volně proudící elektromagnetické energie, snadno získatelné z každého náboje a dipólu, a jak využít této volné výkonové kapacity, aniž bychom přitom narušili nebo zlikvidovali skutečný “zdroj energie”? Žádná univerzita, zdá se, nepracuje na tomto problému a také ne žádná z velkých laboratoří či významné odborné sdružení. V uvedeném problému se nicméně skrývá absolutní základ, naprosto nezbytný k pochopení původu elektřiny. Celebrovaný zbytek “odhalených záhad” slouží pouze jako psychologická zástěrka k tomu, aby nebylo rušeno pohodlí Lorentzem rekalibrované, zmrzačené klasické elektrodynamiky.

Neexistuje vůbec žádná překážka bránící v získávání velkých proudů a gejzírů elektromagnetické energie z všudypřítomného vakua. Levně, snadno a trvale. Každý náboj a každý dipól to tak dělá. Není žádný problém vytvořit vítr volné “elektromagnetické energie” potřebný k pohonu i těch největších zařízení, na kterémkoli místě v kosmu, kdykoli. Ten jediný problém spočívá v konstrukci správného “elektrického větrného kola”, převádějícího, jímajícího a využívajícího část energie trvalého elektrického větru – aniž bychom vyrovnali porušenou symetrii jeho zdroje (zdrojový dipól) – a mohli používat (rozptylovat) takto soustředěnou energii při užitečné práci. Všechny nynější obvody s uzavřenou proudovou smyčkou jsou navrženy {28} tak, že polovinou nashromážděné volné energie zruší zdrojový dipól (generátoru i baterie). Druhou polovinu této energie tvoří elektřina v externím obvodu, jíž jsou nahrazovány ztráty ve vedení a užitečné zátěži. Větší množství nashromážděné volné energie je tedy využíváno k neustálému ničení zdroje “větru”, dříve než získá potřebný náboj. Musíme tedy ustavičně vkládat přinejmenším tolik energie k obnovení zdroje (dipólu), jako je potřebné k jeho zrušení. Ještě jednou, jinak: Musíme ustavičně vkládat další a další energii k obnovení dipólu – jelikož inženýři nevědomky navrhují a konstruují obvody, které ho záměrně zruší, dříve než se okruh sám postará o napájení náboje. Ergo: Naši technici navrhují a stavějí elektrická zařízení, která sama zruší štědrý zdroj elektrického větru, rychleji než náboj stačí načerpat vlastní energii. Natolik stupidní energetické systémy pochopitelně mají COP<1.0, díky způsobu uvažování těch, kteří je navrhují.

Podobá se to stavbě velkolepé, ale poněkud kuriózní plachetnice, která jakmile se ocitne ve větru, ustavičně rychle spouští dolů plachty, dříve než ji vítr může začít pohánět. Aby loď zůstala v pohybu, musí člověk pořád platit za neustálé rozvinování plachty, kterou loď vzápětí opět sama skasává. Tristní. Zatím co elektroinženýři a vědci jsou pilně zaneprázdněni tím, aby zachránili před vymřením elektrotechnickou technologii podobnou tomuto příkladu, vědecká obec nás horlivě ujišťuje o tom, že to, co praktikuje, je “velmi pokročilá elektrotechnická nauka”.

Ve skutečnosti elektrárny uvnitř svých generátorů pořádají gigantický zápas sumo, úmyslně na něm prodělávají – a ztráty kompenzují našimi penězi.

 

Moderní pojetí vakua: “Prázdný prostor” obsahuje neomezené množství elektromagnetické energie

O “vakuu” obvykle uvažujeme jako o prázdném prostoru, z něhož je odstraněn vzduch. Moderní fyzika ovšem ví, že “prázdnota” v prostoru vůbec neexistuje. Místo toho je naplněn aktivními částicemi, které se objevují a zanikají s neobyčejnou rychlostí. Fyzikální “vakuum” proto spíše připomíná divoce klokotající kotel {29}. Hustota energie tohoto kypění je tak velká, že doslova děsí mysl {30}. Kousek “prázdného prostoru” o velikosti kostky cukru obsahuje tolik “klokotající elektromagnetické energie”, že by mohla dodávat veškerou na Zemi potřebnou elektrickou energii po milióny let. Pokud bychom z této energie mohli extrahovat jen maličký zlomek v její elektromagnetické formě, mohli bychom ji použít k elektrifikaci zdarma, nebo téměř zadarmo. Potřebujeme jen “vtokovou soustavu” nebo “přepínač” toku energie, která pak vykoná hodně práce, třebaže sami vynaložíme jen malou nebo žádnou energii.

 

Může být elektromagnetická energie z vakua “polapena” a extrahována pro naši potřebu?

Převládá široce rozšířená domněnka, že pokusy vytáhnout z kypícího vysoce aktivního vakua velmi mnoho použitelné energie jsou zbytečné. Ó ano! Je přijato, že maličký nepatrný Lambův posun {31} trajektorie jednoho elektronu v určitém atomu nastává v důsledku jeho interakce s energií vakua.

Jenže – ačkoli u Lambova posunu jde o velmi nepatrný účinek na jediný elektron v jediném atomu, energetická hustota této interakce je vyšší než hustota energie na povrchu Slunce {32}!

Nesmíme zapomenout ani na Casimirův efekt {33} – vakuem indukovanou přitažlivost dvou vodivých desek, pokud jsou vzájemně izolovány, avšak těsně u sebe – rovněž vyvolává interakce energie vakua, ale to je také jen velmi malý efekt, který nelze považovat za použitelný {34}.

Často slýcháme tvrzení – většinou od elektroinženýrů, kteří obyčejně nejsou dobře obeznámeni s moderní fyzikou – že extrakci a použití energie vakua nedovoluje termodynamika. To je zcela nepravdivé, což už jsme vysvětlili a precizně to demonstrovali Cole a Puthoff {35}. Termodynamika sice neříká, jak to udělat, ale technické řešení jednoznačně povoluje.

Princip superpozice náboje a vlivu jeho všudypřítomného, výpočty a nesčetnými klasickými experimenty ověřeného pole, nám sděluje další velkolepou věc: Tvorba zdrojového náboje z přidružených polí a potenciálů je aditivní a přímo souvisí s jeho nárůstem. Z této příčiny lze usuzovat, že zdvoj– či ztrojnásobení množství energie – shromažďující a převádějící nabité částice (zdrojové náboje) v daném bodě – znamená také zdvoj– nebo ztrojnásobení výsledných potenciálů a polí (shromážděné elektromagnetické– a energie lokálních elektromagnetických větrů) vyprodukovaných prvotním zdrojovým nábojem, a tak dále.

Prokázaná narušená souměrnost koncentrace opačných nábojů – například na koncích dipólu čili dvoupolarity – vůbec nemusí mít malý efekt! K nabíjení jednotky “separovanými opačnými náboji” na obou stranách dipólu můžeme využívat tolik nábojů, kolik si přejeme, pokud je oddělíme a udržíme na uzdě vhodným účinným dielektrikem. V běžném elektrickém obvodu (mezi připojovacími svorkami generátoru nebo baterie), můžeme mít mnoho pozitivních a záporných nábojů, takže elektromagnetická energie extrahovaná z vakua může být velice silná. Jinými slovy, může být ihned vytvořen v podstatě tak silný dipól, jaký potřebujeme pro běžné specifické účely. Můžeme docela dobře vyprodukovat megawatt nebo dokonce 1000 megawattů energetického toku za sekundu vytvořením většího dipólu, složeného z většího počtu separovaných nábojů.

Všechno, co musíme udělat, je jedenkrát zaplatit za vytvoření dipólu. Pak už ho ponecháme sobě samému a nedovolíme aby byl zničen stejně stupidním způsobem, jemuž dnes inženýři pravidelně vystavují své elektrické obvody a jejich náboje.

Druhý problém představuje jedinou skutečnou potíž, dělící techniky od snadné produkce levné, čisté elektrické energie, bez spalování fosilních paliv, jaderných tyčí, výstavby ropovodů, přehrad a tak dále, po níž všichni touží. Je to absence nutného velkorysého financování a organizace práce, na úrovni projektu Manhattan. Jenže ve skutečnosti je tato dokonalá teoretická představa vystavována jen pokračující kritice a výsměchu “strážců víry”. A toto je snad největší vědecká travestie naší doby, odhalující, kde je skutečná “Achillova pata” současné energetické nauky, která neví dokonce ani to, co se děje v jejích obvodech.

 

Může elektrické zařízení dodávat větší množství energie než do něho bylo dodáno?

Doufejme, že teď už bude čtenář horlit: “Samozřejmě!”

Připravujeme řešení vhodného přerušení a externího sběrného okruhu, který musí uvolňovat svou soustředěnou energii do výkonu, aniž by byl utlumen zdrojový dipól, dříve než získá náboj. Máme vše, co k tomu potřebujeme.

Zbývající problém je v jediné frázi: “…aniž bychom utlumili zdrojový dipól rychleji než získá náboj”. Jelikož to je jediný a poslední problém, bránící úplnému a definitivnímu vyřešení energetické krize, měla by na něm pracovat každá univerzita, každá energetická společnost a každá větší výzkumná laboratoř. Pravda je taková, že o to nikdo nemá zájem, nezajímá ho to a hlavně nemá zájem financovat tento výzkum.

Je to úloha volající po “nezabedněném myšlení”, mám–li použít módního slovníku. Jednoduše uvažujme o nabitém kondenzátoru nebo libovolném permanentním magnetu. Ty potvory volně extrahují a nepřetržitě chrlí reálnou elektromagnetickou energii z aktivního vakua. Jenže jak zadržet část tohoto toku energie, konvertovat zachycenou energii, povězme oscilací, a pak ji účelně použít – aniž bychom zničili magnet nebo zcela potlačili náboj kondenzátoru?

To je ta otázka a výzva pro bystré mladé postgraduální studenty a doktorandy. Jde o něco, co by národní vědecké nadace a národní akademie věd měly financovat jako nejvyšší prioritu. Ale oni dokonce ani nepřipustí existenci tohoto základního problému, natož aby financovali nějaké práce.

Skutečnost, že tyto agentury nejsou schopny rozpoznat ani primární problém ve výrobě elektrické energie, poskytuje skličující obraz současné vědecké prozíravosti.

 

Proč nedoděláme a neprezentujeme takový systém sami?

Teď už jste schopni vidět, že se naše systémy nejsou schopny pohánět samy, protože jsou specificky navrhovány tak, aby nemohly. Nastavení mysli vědců a inženýrů samotných je největším nepřítelem levné čisté elektrické energie, čisté biosféry a decentralizace energetických systémů neužívajících žádná paliva. Obvody s uzavřenou proudovou smyčkou jsou pro energetické systémy považovány za tak posvátné, jakoby je snesl sám Mojžíš z hory, vytesané do kamenných tabulek. Nebylo to tak.

Mohu zde citovat Nikolu Teslu, jehož objev otáčení magnetického pole umožnil výrobu použitelných generátorů a elektromotorů: Dnešní vědci vyměnili matematiku za experimenty a potulují se mimo rovnice a za rovnicemi a nakonec vymyslí funkční konstrukci, která nemá nic společného s domněle danou realitou.”

Chápu, že dobrý model je podstatou technologie. Ale pokud je tento model neadekvátní, pak by měl být buď korigován anebo nahrazen novou verzí odpovídající účelu. Jenže inženýři a většina vědecké obce rozvinuli smýšlení, které Lorentzem symetricky rekalibrované obvody s uzavřenou proudovou smyčkou a COP<1.0 považuje za železný přírodní zákon. Samozřejmě, že tomu tak není. Jde pouze o samy sebou limitované a samy sebe prosazující lidské vynálezy.

 

Měli bychom si stále připomínat jedno strohé Evansovo prohlášení {36}: Žádná teorie nemůže vyvrátit úspěšný a opakovatelný experiment, ale jediný úspěšný a opakovatelný experiment může vyvrátit jakoukoliv teorii.”

Vypůjčíme si ještě jeden Teslův citát {37} v naději, že se vyplní s ohledem na současné dogma, že jsou možná jen elektrická zařízení s COP<1.0: … brzy to bude rozpoznáno jako jedna z nejvýznamnějších nevysvětlitelných úchylek myšlení, která vůbec kdy byla zaznamenána v historii vědy.”

 

Co je významného na většině moderních směrů elektrodynamiky?

Lorentzem rekalibrovaná Maxwell–Heavisideho teorie, stavící na předpokladu netečného vakua, překroutila kvantovou mechaniku a fyziku částic na půlku století – a všeobecná teorie relativity, jak dnes už víme, překroutila téměř na století pravý smysl zakřivení lokálního časoprostoru.

Protože aktivní vakuum a lokální zakřivení časoprostoru – a jejich dynamika – je pro elektrická zařízení “aktivním vnějším prostředím”, elektroinženýři a klasicističtí elektrodynamici uvažují o jakési vzdálené jednotné síti v interakci s obvodem. To je důvod proč byly maxvellovské systémy s COP>1.0 svévolně vyřazeny, a jsou navrhována, stavěna a vůbec přípustná pouze elektrická zařízení, která si sama vynutí COP<1.0. Nato sto let tloukli do hlav studentů, že tato absurdní parodie reprezentuje “přírodní zákon”. Je to dezinformace, propaganda a dogma a dokonalé znesvěcení ducha exaktního bádání a vědeckých úvah.

Správný vědecký myšlenkový rámec je skepticismus, mírněný otevřenou myslí. Pokud je někdo skeptický a dogmatický, není vědcem bez ohledu na rodokmen. Pokud je někdo přístupný názorům, ale nepřistupuje k nim skepticky, je vědecky naivní.

Mezitím bylo vyvinuto mnohem více moderních elektrodynamických soustav, ať už v částicové fyzice či jinde. V moderní teorii jsou modely velmi silně založeny na teorii skupin. Jednotlivé skupiny symetrií jsou označovány výrazy jako U(1), SU(2), O(3), a tak dále. Vyšší skupina symetrie užívá algebru pro větší rozsah fyzikálních jevů, u nichž může být používána a lze v ní vytvářet modely.

Obzvlášť velkou vyšší skupinu elektrodynamických symetrií tvoří elektrodynamika O(3), založená Evansem, Vigierem a dalšími, kteří vykládají své názory podle Evanse {38}. Evans prokázal že elektrodynamika O(3) je součástí Sachsovy sjednocené teorie elektrodynamických polí {39}. Elektrodynamika O(3) tak může být použita nejen k modelování “běžných” elektrodynamických teorií, ale i k modelování “exotické” jednotné teorie polí. Mimo to ji lze použít i v inženýrství, což umožňuje vývoj drasticky rozšířené elektromagnetické technologie, jež případně může rozvinout mnoho nových fenoménů {40}, včetně antigravitačních efektů {41}. Přinejmenším jeden vysoce úspěšný antigravitační experiment provedl Sweet {42}. Hmotnost objektu na laboratorním stole byla skutečně redukována na 90%.

 

Proč se elektrotechnici nepoučí z moderní vědy?

V tom jsou univerzitní profesoři prakticky jako všichni ostatní. Po více než sto letech je standardní dogma v elektrotechnice tak hluboce zakořeněno, že nikdo nepochybuje o platnosti pokřivených a okleštěných rovnic. Einstein říkával: “Jako kdybychom je vypili s mateřským mlékem.” V zákulisí samozřejmě působí i velice silné finanční zájmy – o nichž Winston Churchill utrousil pouze poznámku jako o “značných úkladech” – s uvažovaným výnosem několika triliónů dolarů ročně. Tyto skupiny si nepřejí, aby se na současné energetické nauce a technologii něco dramaticky měnilo, a už vůbec netouží po něčem, jako je “bezpalivové elektrické zařízení získávající levnou energii z vakua”. Bylo “dohodnuto”, že cesta takzvaného “pokroku” v energetickách systémech do budoucna povede přes palivové články a obtížnou vodíkovou technologii. Tím dostanou ochránce životního prostředí z bojiště a do defenzívy, protože budou moci ukázat, jakého “pokroku” bylo dosaženo v rámci očisty biosféry.

V konečném součtu je to stále všechno jen o penězích a moci a o tom “kdo se chystá být velkou opicí”. Dominantní postavení je stále ještě jednou z primárních motivací lidstva, příslušníky vědecké obce nevyjímaje.

Ohromná systémová chyba v elektromagnetické vědě, tíhnoucí k defektnímu dávnému energetickému modelu, přežívá zásluhou “setrvačností nauky” a netečnosti vůči dogmatu, vytvořenému před více než stoletím. Věda nemění svá ochraňovaná dogmata po přátelské přímluvě, ale až po zlomyslném a vytrvalém boji, připomínajícím střet se zlým psem – a ten mnohdy skončí až tehdy, když “staří psi” vymřou a navždy zmizí z cesty. Jak řekl Max Planck {43}:

Důležitá vědecká novinka si zřídka vytvoří cestu postupným získáváním a konverzí oponentů – z Šavla se málokdy stane Pavel. Většinou je to tak, že její odpůrci postupně vymřou, a narůstající generace se s ní seznámí už od začátku.”

Je součástí lidské povahy, že se silně vzpírá novým myšlenkám, obzvlášť převratným. Schopenhauer to vypíchl těmito slovy: Pravda se uplatňuje ve třech krocích: 1) Je zesměšněna. 2) Je zuřivě odmítána. 3) Je přijata jako samozřejmý, očividný fakt.”

Právě teď je energetická nauka COP>1.0 a její pojmy ještě na prvním Schopenhauerově stupni, malý kousek přes jeho hranici, a chystá se prorazit druhým stupněm až do třetího.

Klíčový problém je, že každá věda musí být podporovaná (hlavně finančními prostředky). Někdo musí zaplatit laboratoře a vědce, vybavení, provoz a tak dále. Vědecká obec “tančí tak, jak si přeje ten, kdo za tanec platí” a je organizovaná pod přísným dohledem toho, kdo ji financuje a kontroluje kolik, kde a za co může být utraceno.

Směr vědeckého výzkumu je tedy silně ovládán regulací výzkumných fondů. Skutečný důvod, proč se neprovádí právě tento druh výzkumu spočívá v tom, že akademici dosazovaní do administrativního a kontrolního managementu jsou odměňováni – nezřídka velkoryse – za udržování statu quo a aktivity, sloužící pouze “přírůstkovému zdokonalování”, než za gigantické skoky. Vědcům, postgraduálním studentům a doktorandům navíc hrozí profesní likvidace nebo přísný trest, pokud se “zatoulají k nesmyslu ze starých časů” – domnělému “perpetuu mobile”, nazývanému EM systém s COP>1.0. Vědecký “spolek” je organizace velmi podobná kartelu, který se sám prosazuje a replikuje. Vědci smí pracovat jen na tom, co může přivábit dotace. Jsou – ve většině případů – financování jen tehdy, pracují–li na pohodlných a již “pevně zavedených” záležitostech.

Hlavní vina spočívá na bedrech leaderů vědecké obce, například národních vědeckých nadací a akademií věd, a ve způsobu jakým informují své vlády ohledně potřeby finančních prostředků na výzkum energie. V důsledku toho je například i Americký patentní úřad velice ostýchavý, jde–li o poskytnutí jakéhokoli patentu, který zmiňuje či obsahuje COP>1.0 EMS. Něco podobného je jednoduše považováno za věc odporující přírodním zákonům, a proto a priori řazeno mezi “nesmyslná perpetuum mobile”.

 

Nepředpovídá snad současná teorie chování veškerých elektrických obvodů přesně?

Kdepak! Obvody neustále vykazují abnormální chování a nepochopitelné reakce. Dosud dokonce nebyla správně pochopena ani řada zcela základních jevů. Bylo například rozpoznáno asi 200 magnetických efektů, ale jen necelých 100 z nich bylo zcela pochopeno. Úroveň chápání zbytku kolísá od “trochu” do “vůbec ne”.

Pokud jde o nelineární obvody, může být fenomenologie úplně nezvyklá. Viz citace Ogorzalek {45}:

Veškeré reálné systémy jsou nelineární povahy. Tento prostý postřeh je pravdivý i pro elektřinu a elektronické obvody, třebaže mnoho z nich bylo navrženo k tomu, aby vykonávaly lineární transformace signálu… … v mnoha případech navržený obvod po realizaci funguje velmi neočekávaným způsobem, zcela odlišným od toho, pro nějž byl navržen. Ve většině případů se odborníci nezajímají o příčinu a mechanizmus chybné funkce; obvod, který se nezhostí toho, co se od něho očekávalo je pro ně nepoužitelný a musí být vyřazen nebo přepracován….”

“… elektrické a elektronické obvody představují skupinu reálných fyzikálních systémů, umožňujících relativně snadná pozorování a měření… Tento 'experimentální komfort' umožňuje důkladná studia, potvrzující existenci neznámého neočekávaného chování u většiny typů elektronických okruhů. Postiženy jsou oscilátory, filtry, přístrojové vybavení, napájecí zdroje, obvody PLL, elektrické stroje, mikrovlnné obvody, elektrooptické systémy a tak dále. Hlavní problém nastává při interpretaci experimentálních dat.”

Další příklad. Dodnes ještě není známo, že “otevřenou cestu” objevil a využil také Gabriel Kron {46}, jeden z našich významných vědců. Kron nikdy nepřipustil zveřejnění úplného expozé své metody, s jejíž pomocí mohl produkovat proud mezi libovolnými částmi okruhu, i když nebyly propojeny. Lynn a Russell {47} to popsali takto:

Kron nikdy nepublikoval detaily své metody sestavení samoorganizačního mnohostěnu, ačkoli jím publikované výsledky ukázaly, že v tomto stavu má některé pozoruhodné vlastnosti, související s harmonickým integrálem, na znásobení spojených prostorů.”

Pro nezasvěcené: Ve vícenásobně propojeném prostoru může být libovolná energie zdánlivě na dvou nebo i více místech současně. V rozporu s naším poznáním, některé části fyziky opravdu takto fungují. Jde o to, že pokud někdo vloží třeba 100 joule energie do nějakého bodu v prostoru, zůstane tam, přestože se pro pozorovatele souvislého prostoru současně objeví také v jiném bodě, což se mu jeví jakoby se tam “vytvořila”. Ale netvoří. Místo toho jde o porušenou symetrii zachování energie v samostatně připojeném prostoru, která má za následek vyšší symetrii v násobku připojených prostorů. Zákon o zachování energie nemusí mít vždy tak jednoduchou formu, jak bychom se mohli domnívat v našich naivních představách, či jak to stojí takřka ve všech učebnicích. Na energii v násobku spojených prostorů je často odkazováno jako na kvantový potenciál. Bohmova ohromná teorie skryté proměnné v kvantové mechanice {48} užívá kvantový potenciál, a předkládá případně inženýrsky zpracovatelné záležitosti, které jsou dosud považovány za nemožné. Tato teorie poskytuje všechny potřebné prognózy i odpovědi na současné problémy a experimenty, a je stejně platná, jako dosud užívaný, ale mnohem limitovanější Bohrův výklad. Ve skutečnosti se zdá že Bohmova teorie nabývá převahy s každým dalším rokem {49}.

 

Proč tedy vědci a inženýři nevyvinou energetické systémy, extrahující elektrickou energii volně z vakua?

Vědci nepátrají po elektrické energii z vakua, protože vědecký establishment nepřipustí, aby byl takový výzkum financován. Nikdo nemůže vyučovat to, co není povolené. Kdo se do toho pokusí pustit na vlastní pěst, nezíská žádné financování, jeho odborné práce se nedočkají publikace a jeho “kolegové” ho zničí. Nakonec bude šťastný, když najde zaměstnání v restauraci s rychlým občerstvením.

Stal se z toho vlastně jakýsi “uzavřený policejní systém” pečující o ochranu vlastních dogmat. Posuzovatelé s konečnou platností odmítnou zájemce o financování, pokud předložený projekt ohrožuje jejich vlastní zájmy. Charles McCutchen, fyzik na NIH, to například staví takto: Panstvo [v komisi posuzující žádosti o přidělení grantu] těží ze svého postavení umožňujícího vtahování peněz na vlastní pole a z možnosti zamezit provádění převratného výzkumu, jehož výsledky by je mohly pokořit a ohrozit jejich profesionální pozici. V jejich zájmu je tedy schvalovat nákladné, ale přízemní návrhy.”

 

Vědecké časopisy ale jistě budou pohotově publikovat pokrokové novinky, nebo ne?

Opět to tak není. Cituji George {50}: … největší revoluce ve vědě probíhá mimo dosah ušlechtilé arény renomovaných vědeckých časopisů, a to z dobrých důvodů. Filozofie, kterou se tyto časopisy řídí, prakticky předem vylučuje publikaci myšlenek, které by byly výzvou danému současnému konsensu.”

Z tohoto zřetele bylo uveřejnění dvou dokumentů o elektromagnetických systémech s COP>1.0 {40} Alpha Foundation Institute for Advanced Study (AIAS – “Alfa – nadace společenství pro pokrokové studie”) ve Foundations of Physics Letters malým zázrakem. Vzhledem k tomu, že AIAS bylo umožněno zveřejnit i několik dalších dokumentů, rovněž pojednávajících o energii z vakua {51}, se zdá, že se v monolitickém bloku opozičního odborného tisku přece jen otevřela nepatrná štěrbinka. Před námi je ale ještě velmi, velmi dlouhá cesta, než budou podobné dokumenty ochotně publikovány, přestože jsou pedantsky připraveny a po odborné stránce zcela bez vady.

 

Nestačí jen jeden odborný článek? Proč takové množství písemností?

Na to dobře odpovídá Landauer {52}:

Kdysi jsme bývali schopni říct věci jedenkrát, a když byl obsah sdělení rozumný, měl velkou šanci stát se trvalou součástí struktury. Dnes je jednotlivá publikace ztracena; jestliže něco řeknete jen jednou, bude každý předpokládat, že jste mezitím změnili mínění, a proto to musíte publikovat opakovaně. Kromě toho je to pohonnou látkou pompézního publikačního objemu, takže i proto je žádoucí, abychom se opakovali.”

Jde o jeden z poněkud nešťastných aspektů, sloužících k posouzení míry vědeckého úspěchu a produktivity. Price před téměř čtyřmi desetiletími poznamenal {53}:

Máme–li nalézt nějakou rozumnou definici, můžeme říct, že asi 80 až 90% všech vědců, kteří kdy žili, žije dnes. Nyní záleží jen na tom, jak koho ocenit a zhruba posoudit – zda podle skutečné práce nebo podle publikační činnosti, inklinující k tomu, že se do 10 až 15 let zdvojnásobí.”

V naprosto převažující hromadě jiné vědecké literatury a díky jejímu jako nikdy předtím expandujícímu objemu se předmět pojednání, není–li rozsáhle publikován v četných novinách a rozmanitých žurnálech a časopisech (jako třeba i ve WM magazínu), zkrátka může úplně ztratit v divočině.

V oblasti dostupných energetických systémů s COP>1.0 ještě stále zuří boj o místo na slunci, přičemž postup opozice nabývá zlověstného, talibanského charakteru. Zastánci jsou napadáni se zlomyslností, jejíž obdobu těžko nalezneme v análech historie vědy. Málokdo dokáže psychicky unést takový tlak.

Zde je příklad jednoho způsobu zvráceného útoku primitiva, provedeného na renomovaného vědce, který se zabývá chladnou jadernou syntézou (fúzí. Došlo k němu v době, kdy rozmanití vědci v četných laboratořích několika zemí na tomto poli provedli či replikovali více než 600 úspěšných experimentů:

Jak stupidní si myslíš, že jsme? Hodnotím tebe i tvé kolegy jako spolek naprostých podvodníků nebo úplně duševně chorých. Neexistuje žádný známý fyzikální princip, který by podepřel výsledky, kterých, jak tvrdíte, může vaše technologie dosáhnout, a neznáme žádný spolehlivý argument, proč by taková metoda vůbec měla existovat.”

Ve vědě má člověk důvěřovat experimentálním výsledkům a přijímat je, pokud jsou opakovatelné. Nezáleží na tom, zda je při experimentu k dispozici “známá fyzikální metoda”, nebo zda šlo o “spolehlivý úsudek, vedoucí k důkazu”. Buď budeme dodržovat toto železné pravidlo vědecké metody, nebo ji odstraňme úplně a praktikujme aplikaci “pravd daných autoritami a dekrety”. Mimo to, nazvat více než 100 vědců, kteří provedli úspěšné experimenty nebo jejich replikace, podvodníky nebo šílenci, je útok naprosto ad hominem, který nemá žádné místo ve světě vědeckých metod.

Žádný historik vědy nemůže citovat tucty a tucty případů, kdy samotná vědecká obec nemilosrdně udusila nové významné vědecké objevy. Věda vždy měla a nepřestává plodit temné skvrny na své historii.

 

Jak tedy hodláte uvést do praxe nauku o “elektrické energii z vakua”?

Odstartuje to okamžik, kdy jeden nebo více vynálezců a výzkumníků nějakým způsobem získá dostatečné finanční prostředky a vědeckou podporu (bude muset platit vědce sám) na vývoj jednoduchého, možná neotesaného, ale snadno replikovatelného elektrického zařízení s COP>1.0 a umístí ho na světový trh.

Ale i pak to bude nejspíš muset udělat mimo Spojené státy. V opačném případě ho americký vědecký establishment zničí zneužitím legálních či použitím nečistých prostředků. Ale nejspíš druhým způsobem.

Jim Watson demonstroval použitelný systém 8 kW automotivního generátoru na národní konferenci – a pak patrně přijal “nabídku, již nešlo odmítnout”. On i jeho rodina jednoduše zmizeli z dohledu a přerušili veškeré kontakty s přáteli, včetně mne. Jsou naštěstí naživu, ale zůstávají velmi, velmi potichu. Žádné Watsonovy systémy se nedostaly a patrně nikdy nedostanou na otevřený trh.

Steve Marinov byl zabit v cizí zemi a jeho tělo bylo shozeno z vrcholu stavby, aby to vypadalo na sebevraždu.

Úkladný vrah používající pušku s tlumičem střílel na Sweeta, který měl velké štěstí. Byl už starý a klopýtl a upadl na schodech, právě když vrah stiskl kohoutek. Kulka hvízdla nad jeho pravým uchem v místě, kde měla být jeho hlava. Od té doby se choval velmi paranoidně, když jsem zavedl řeč na jeho úchvatný agregát či na pokračování v jeho vývoji. Přitom jsem s ním předtím pracoval řadu let.

Užil jsem si svůj díl podobných zlomyslných “šprýmů”, hluchých telefonátů a ústrků, ale nechci tyto incidenty zveřejňovat. Jen prostý příklad: Kawaiho patentovaný motor {55} by produkoval COP>1.0, pokud metoda bude aplikována na vysoce výkonný magnetický motor, startující (jak říkají lidé od Hitachi) se 70- 80% efektivitou. Podali jsme výklad funkce Kawaiho motoru, umístili ho na internet a Kawai se spolupracovníky nás nato navštívil v Huntsville. Na jeho naléhání jsme začali jednat o dohodě, podle níž bychom vyráběli a celosvětově obchodovali jeho systémy; Kawai již postavil automotivní systém s uzavřenou smyčkou v Japonsku. Hodlal také financovat celý projekt. Ve čtvrtek jsme pozdě odpoledne dosáhli ústní formy dohody.

V noci nato dorazilo ve velkém spěchu proudové letadlo z Los Angeles, se zástupci Yakuzy na palubě. Ráno byl Kawai vyděšený a všichni jeho lidé se třásli strachy – bylo zřejmé, že Yakuza převzala úplnou kontrolu. Kawai už nekontroloval svou vlastní společnost, svůj vynález ani svůj vlastní úděl. Netřeba dodávat, že Yakuza neprodleně stornovala předchozí dohodu; tečka a konec. To vše se stalo přímo před mýma očima a před očima mých spolupracovníků, takže zde je mnoho svědků. Zástupci Yakuzy pak rychle sbalili dva Kawaiho motory, které jsme vlastnili a odešli. Ani Kawaiho motor se tedy nikdy neobjeví na světovém trhu. Také několik dalších japonských COP>1.0 elektrických zařízení bylo Yakuzou zakázáno {56}. K nejednomu podobnému incidentu – včetně vražd – došlo v posledních desetiletích právě ve Spojených státech. Další se teprve přihodí.

Jediná síla, která světu pravděpodobně s konečnou platností vnutí COP>1.0 systémy, je internet. Pro začátek si výzkumníci mohou celosvětově vyměňovat ohromnou škálu informací a vědomostí. Moje webová stránka, www.cheniere.org, je příkladem toho, jak se vyčerpaný starý pes pokouší zveřejnit důležitou zprávu o tom, co objevil – nebo věří, že objevil – a dává to volně k dispozici studentům, profesorům, vědcům a výzkumníkům, kteří projeví zájem. Jean–Louis Naudin a jeho webová stránka, http://members.aol.com/jnaudin509/, je dalším příkladem. A je zde i mnoho jiných.

Na internetu je samozřejmě i spousta dezinformací. Čtenář si to musí umět v klidu prosít sám. Co se mne týče, obsáhle cituji odkazy, takže si zainteresovaná strana může sama zkontrolovat zda to, co cituji, odpovídá tomu, co citovaní skutečně řekli a udělali. Stručně řečeno, stavím na vzdělávání, ne na slepém přijímání dogmatických prohlášení. Rovněž zamýšlím předat zainteresovanému mladému badateli vše, co jsem odhalil za 30 let velmi tvrdé práce, aby takříkajíc nemusel znovu objevovat všechna ta kola. Může jednoduše začít tam kde jsem dnes a dojít o moc dále. Je velmi povzbudivé, že se i mnoho dalších výzkumníků začíná dělit o své zkušenosti a objevy.

Co se mne týče, velmi usilovně jsem pracoval na předložení platných základů legitimní teorie přípustných COP>1.0 EM systémů. Mé úsilí vyvrcholí letošní publikací mé knihy {57}. Protože stále více výzkumníků bude mít úspěch, nakonec to s konečnou platností získá dostatek hybnosti k definitivnímu “zrození”. A až pak vědecká obec obrátí a dovolí na věci pracovat bystrým mladým postgraduálním studentům a doktorandům s potřebnými granty, rozvine se nauka i technologie raketovým tempem.

Potom to přirozeně bude přesně tak, jak řekli Planck a Schopenhauer. Náhle to nejen všichni budou “vědět po celou tu dobu”, ale budou těmi, kteří na to přišli mezi prvními…

Každá země musí brzo dostat levnou čistou elektrickou energii z vakua a rychle vyvinout automotivní elektrická zařízení, jinak už žádný národ nikdy nebude žít v bezpečí. Radikálové a teroristé se postarají o to, abychom energetickou válku prohráli.

Elektrická zařízení s COP>1.0 se, podle mého názoru, stávají mravní i národní nevyhnutelností. Buď je vyvineme a zavedeme celosvětově anebo tato civilizace zahyne, tak jednoduché to je.

Poznámky

[1] Lee and Yang strongly predicted broken symmetry in 1956; see T. D. Lee, "Question of Parity Conservation in Weak Interactions," Physical Review, 104(1), Oct. 1, 1956, p. 254-259; - and C. N. Yang, "Remarks on Possible Noninvariance under Time Reversal and Charge Conjugation," Physical Review, 106(2), 1957, p. 340-345.

[2] Wu et al. experimentally proved broken symmetry in 1957; see C. S. Wu, E. Ambler, R. W. Hayward, D. D. Hoppes and R. P. Hudson, "Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay," Physical Review, Vol. 105, 1957, p. 1413.

[3] So revolutionary to physics was this discovery of broken symmetry that the Nobel Prize was awarded to Lee and Yang in the very same year that Wu experimentally proved it. For Lee's Nobel acceptance speech, see T. D. Lee, "Weak Interactions and Nonconservation of Parity," Nobel Lecture, Dec. 11, 1957. In T. D. Lee, Selected Papers, Gerald Feinberg, Ed., Birkhauser, Boston, 1986, Vol. 1, p. 32-44.

[4] James Clerk Maxwell, "A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field," Royal Society Transactions, Vol. CLV, 1865, p 459.

[5] See Terence W. Barrett, "Tesla's Nonlinear Oscillator-Shuttle-Circuit (OSC) Theory," Annales de la Fondation Louis de Broglie, 16(1), 1991, p. 23-41. Tesla was able to shuttle the potential (and the energy) around in his circuits at will. Barrett, one of the pioneers of ultrawideband radar, extended Tesla's method and obtained two U.S. patents for use in signaling science: See T. W. Barrett, "Active Signalling Systems," U.S. Patent No. 5,486,833, issued Jan. 23, 1996; - "Oscillator-Shuttle-Circuit (OSC) Networks for Conditioning Energy in Higher-Order Symmetry Algebraic Topological Forms and RF Phase Conjugation," U.S. Patent No. 5,493,691, issued Feb. 20, 1996.

[6] When Maxwell died, he himself was engaged in converting his own quaternion-like theory into the much simpler vector theory, in a desperate attempt to reduce the objections to it. See Maxwell, James Clerk, A Treatise on Electricity and Magnetism, Oxford University Press, Oxford, 1873, Second Edition 1881 (Maxwell was already dead), Third Edition, Volumes 1 and 2, 1891. Foreword to the second edition was by Niven, who finished the work as Maxwell had dramatically rewritten the first nine chapters, much new matter added and the former contents rearranged and simplified. Maxwell died before finishing the rest of the second edition. The rest of the second edition is therefore largely a reprint from the first edition. The third edition edited by J. J. Thomson was published in 1892, by Oxford University Press, and later was published unabridged by Dover Publications, New York, 1954. J. J. Thomson finished the publication of the third edition, and wrote a "Supplementary Volume" with his notes. A summary of Maxwell's modified equations are given in Vol. II, Chapter IX of the third edition. However, Maxwell had gone (in his second edition) to some pains to reduce the quaternion expressions himself, and therefore to not require the students to know the more difficult calculus of quaternions (so stated on p. 257).

[7] Actually the first "symmetrizing" truncation of Maxwell's equations was by Ludwig van Lorenz, shortly after Maxwell's 1865 definitive paper was published. See Ludvig Valentin Lorenz, "On the identity of the vibrations of light with electrical currents," Philosophical Magazine, Vol. 34, 1867, p. 287-301. In this paper L. V. Lorenz gave essentially what today is called the Lorentz symmetrical regauging. However, when H.A. Lorentz (a different individual with a similar name), then perhaps the greatest electrical scientist, regauged the Maxwell-Heaviside equations in the 1880s, the H.A. Lorentz regauging was adopted because of Lorentz's prestige.

[8] The symmetrized systems can and do receive the excess energy only in the form of a net force-free stress potential (simply examine the regauging equations and the regauging condition). With no net force available to dissipate the stress potential energy, no net work can be done by the excess stress energy received. That is precisely what the Lorentz condition means, in simpler terms. The closed current loop circuit automatically self-applies Lorentz regauging, by making the back-emf precisely equal to the forward emf, so that the collected energy becomes stress energy with no net force fields self-generated by the system itself. In that case, the operator must continue to input some form of net work and net force field, to which the system will respond by “using it„ to produce the back emf. In that use, the system is able to power a load to that extent only. The known absence of Newton's third law from electrodynamic fields already assures us that back-emf equal to forward emf is not a law of nature in electrodynamics. Yet mainstream electrical engineering persists in assuming that it is.

[9] Disequilibrium systems produce net force fields along with receipt of the excess energy - something we have called "asymmetrical regauging". This violates the Lorentz condition, and the system can then utilize this net force to dissipate the net energy received, thus performing some "free work". This is no more mysterious than a windmill receiving energy and net force from the environment, and using that force to dissipate the energy and do free work. To imply that it is somehow a violation of natural law or a violation of energy conservation is .

[10] To see how this is done, see J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, Second Edition, Wiley, New York, 1975, p. 219-221; 811-812.

[11] Again, a system in equilibrium can and does receive excess energy from the environment, but it also immediately returns the energy. The "force in" and "force out" balance to a net zero, so input of additional energy just results in the production of excess system stress, but no free work in an external load.

[12] Any dipole (such as a permanent magnet) or charge (such as an electron) pours out EM energy in all directions at the speed of light - and hence produces a continuous "free electromagnetic wind". If we leave it intact, the dipole or the charge will pour out such energy indefinitely. The dipoles and charges in the original matter of the universe have been doing it for some 15 billion years, and they are still doing it. So the process does not "run down". Every charge and dipole in the universe exhibits giant negentropy, producing all that EM energy and the EM fields and potentials in nature. Yet for more than a century we have designed and built only entropic systems. We have steadily despoiled the biosphere in the process.

[13] We stress this point most strongly. Such a system may freely receive excess energy from its environment, but it self-enforces equilibrium by applying some form of Newton's third law, to negate any net force fields resulting from the excess energy. Consequently, this system can change its stress energy, but not its usable net field energy to do external work. It can only change the equilibrium condition, with a change of stress potential as it changes the conditions of equilibrium.

[14] Superconductive sections in a system are often touted as COP = 1.0 systems, by implication. However, when the cryogenics overhead one must pay is counted, they are grossly underunity.

[15] David Halliday and Robert Resnick, Fundamentals of Physics, Third Edition Extended, Wiley, New York, 1988, Vol. 1, p. 518.

[16] E.g., see M.W. Evans, P.K. Anastasovski, T. E. Bearden et al., "Explanation of the Motionless Electromagnetic Generator with O(3) Electrodynamics," Foundations of Physics Letters, 14(1), Feb. 2001, p. 87-94; - "Explanation of the Motionless Electromagnetic Generator by Sachs's Theory of Electrodynamics," Foundations of Physics Letters, 14(4), 2001, p. 387-393.. The tired old "perpetual motion nonsense" charge was strongly raised in the vigorous refereeing of these two AIAS papers. To refute the charge raised against the latter paper, I prepared a vigorous rebuttal, "On Permissible COP>1.0 Maxwellian Systems: A Reply to the Board Member," and submitted it to the referees and editors. Based on the paper, the referees and editors overruled the objections and published the second paper because every charge and every dipole in the universe already clearly demonstrates a COP>1.0 Maxwellian system. We challenged the classical scientists to provide a solution to the source charge problem in their Lorentz-regauged theory, then showed the solution which can only appear in a higher symmetry electrodynamics - such as the O(3) EM or the Sachs EM used in the two papers. The old EM assumes an inert local vacuum and a locally flat spacetime, both assumptions being long since refuted in modern physics. And every charge and dipole demonstrates the falsity of those two assumptions, as is easily demonstrated on the lab bench.

[17] Except the classical electrodynamicists who have not resolved their own source charge problem, no one advocates that an EM system can do more work in a load than the total amount of usable energy that is input to it! Instead, one advocates that it can do more work than the operator inputs; the remaining energy is freely input from the active external environment due to the disequilibrium (the broken symmetry) condition. The broken symmetry also specifically implies violation of the Lorentz symmetry condition, a priori.

[18] The reason is extraordinarily simple, once one makes clear definitions of terms. Work rigorously is a change the form of energy. A priori, an inert system cannot "convert the form of energy" it has not received and collected. But it can receive additional energy from the environment and convert more than the operator himself inputs, in which case the environment freely inputs the remainder of the input energy being converted in form!

[19] Craig F. Bohren, "How can a particle absorb more than the light incident on it?" American Journal of Physics, 51(4), Apr. 1983, p. 323-327. Under nonlinear conditions, a particle can absorb more energy than is in the light incident on it. Metallic particles at ultraviolet frequencies are one class of such particles and insulating particles at infrared frequencies are another. See also H. Paul and R. Fischer, {Comment on “How can a particle absorb more than the light incident on it?},„ Am. J. Phys., 51(4), Apr. 1983, p. 327. The Bohren experiment is repeatable and produces COP = 18.

[20] As an example, quoting Jed Z. Buchwald, From Maxwell to Microphysics, University of Chicago Press, Chicago and London, 1985, p. 44: "[Poynting's result] implies that a charged capacitor in a constant magnetic field which is not parallel to the electric field is the seat of energy flows even though all macroscopic phenomena are static."

[21] The key is in that word "detectable" - or as the physicist would say, "observable". The experiment rigorously demonstrates that, if the law of energy conservation is valid, then the charge and the dipole must be continuously receiving energy (from its external environment) in nonobservable (virtual) form and integrating it into observable form. And so it is, as has been known in particle physics for 45 years. In the case of the dipole, it is due to the known broken symmetry of the opposite charges comprising the dipole. In the case of the charge, when one accounts for the clustering virtual charges (from quantum electrodynamics), then the charge is actually a set of composite dipoles, each exhibiting the required broken symmetry. Hence charges and dipoles freely absorb (receive) virtual photon energy from the seething vacuum (particle physics proves this), integrating the absorbed "disintegrated" energy into observable form, and re-emitting real, observable EM energy in all directions, continuously. That this has not yet appeared in the electrical engineering model is strictly the fault of the leaders of the scientific community who have not enforced its inclusion. Consequently, the electrical engineers do not even understand what powers an EM circuit or system. It is energy from the vacuum, extracted and integrated by the source charge and the source dipole.

[22] E.g., see D. K. Sen, Fields and/or Particles, Academic Press, London and New York, 1968, p. viii.

[23] T. E. Bearden, "Giant Negentropy from the Common Dipole," Proceedings of Congress 2000, St. Petersburg, Russia, Vol. 1, July 2000 , p. 86-98. Also published in Journal of New Energy, 5(1), Summer 2000, p. 11-23. Also carried on www.cheniere.org and the DoE restricted website http://www.ott.doe.gov/electromagnetic/.

[24] F. Mandl and G. Shaw, Quantum Field Theory, Wiley, 1984, Chapter 5.

[25] With the broken symmetry of unlike charges and with the Nobel Prize awarded to Lee and Yang in 1957.

[26] With the fact that virtual charges of opposite charges cluster around an "isolated" observable charge. One differential piece of the observable charge and one clustering virtual charge of opposite sign comprise a composite dipole. The "isolated source charge" may thus be treated as a set of composite dipoles. The broken symmetry of opposite charges solves the problem for any dipole, and thus for the "isolated" charge as a set of composite dipoles.

[27] E. T. Whittaker, “On the Partial Differential Equations of Mathematical Physics,„ Mathematische Annalen, Vol. 57, 1903, p. 333-355.

[28] By use of the conventional closed current loop circuit, where all the current in the external circuit (through the losses and the loads) is returned by a "ground return line" back through the source dipole that is freely extracting the EM energy from the vacuum and radiating it. This "spent" current must be forcibly rammed back up through the source dipole itself, scattering the charges and destroying the dipole. We must then input additional energy to the shaft of the generator to rotate it and restore that dipole.

[29] For a good description of the modern vacuum, see I. J. R. Aitchison, “Nothings plenty: The vacuum in modern quantum field theory,„ Contemporary Physics, 26(4), 1985, p. 333-391.

[30] E.g., see R. Podolny, Something Called Nothing: Physical Vacuum: What Is It?, Mir Publishers, Moscow, 1986, p. 181. In mass units, the energy density of the virtual particle flux of vacuum is on the order of 1080 grams per cubic centimeter.

[31] Willis E. Lamb Jr. and Robert C. Retherford, “Fine structure of the hydrogen atom by a microwave method,„ Physical Review, 72(3), Aug. 1, 1947, p. 241-243. Lamb received the 1955 Nobel Prize in physics jointly with Polykarp Kush for experiments measuring the small displacement later called the “Lamb shift„ of 0+ne of the energy levels in atomic hydrogen.

[32] E.g., see W. T. Grandy Jr., "The Explicit Nonlinearity of Quantum Electrodynamics." in The Electron: New Theory and Experiment, David Hestenes and Antonio Weingartshofer, Eds., Kluwer Academic Publishers, Boston, 1991, p. 149-164. Quoting, p. 150: "the energy density associated with the Lamb shift would produce a Poynting vector about three times the total power output of the sun, and a gravitational field disrupting the entire solar system!" We comment that the reaction is ongoing in a maelstrom of additional such violent interactions, and so - even though each of these fierce interactions might be energetic enough to disrupt the entire solar system - the net summation is a very tame little thing confined to shifting that single little electron, while still participating in the fluctuations of the vacuum energy elsewhere. The summation of infinite things to leave a manageable finite thing, is well-known and used in particle physics, where it is often referred to as renormalization. Simply put, the vacuum energy also has a process for "renormalization".

[33] H. B. G. Casimir, “On the attraction between two perfectly conducting plates,„ presented at a meeting of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences on 29 May, 1948. Published in the same year in Proceeding Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, Vol. 51(7), 1948, p. 793-796.

[34] An accurate modern measurement of the Casimir effect is given by S. K. Lamoreaux, “Demonstration of the Casimir Force in the 0.6 to 6mm range,„ Physical Review Letters, 78(1), Jan. 6, 1997, p. 5-8.

[35] Daniel C. Cole and Harold E. Puthoff, “Extracting Energy and Heat from the Vacuum,„ Physical Review E, 48(2), Aug. 1993, p. 1562-1565.

[36] Myron W. Evans, private correspondence.

[37] Nikola Tesla, "The True Wireless,„ Electrical Experimenter, May 1919. Heaviside was speaking of Hertzian (transverse) EM waves in the vacuum. Indeed, with Whittaker's bidirectional longitudinal EM wave decomposition of the scalar potential, and by quantum field theory's finding that the time-polarized photon and longitudinal photon, when combined, are observed as the instantaneous scalar potential, one can make a very good case that the EM waves in space are longitudinal EM waves anyway. This is particularly interesting since nearly a dozen nations have already secretly weaponized longitudinal EM wave technology.

[38] Particularly see M. W. Evans, "O(3) Electrodynamics," in Modern Nonlinear Optics, Second Edition, 3 vols., Edited by M.W. Evans, Wylie, New York, 2001, Part 2, p. 79-267. Evans also has more than 600 other papers in the scientific literature.

[39] M. W. Evans, "The Link Between the Sachs and O(3) Theories of Electrodynamics," in M. W. Evans (Ed.), Modern Nonlinear Optics, Second Edition, , 3 vols. Wiley, 2001; vol. 2, p. 469-494; M.W. Evans et al., "Derivation of O(3) Electrodynamics from the Irreducible Representations of the Einstein Group," Foundations of Physics Letters, 2002 (in press).

[40] E.g., M. W. Evans et al., "Explanation of the Motionless Electromagnetic Generator with O(3) Electrodynamics," Foundations of Physics Letters, 14(1), Feb. 2001, p. 87-94; - "Explanation of the Motionless Electromagnetic Generator by Sachs's Theory of Electrodynamics," Foundations of Physics Letters, 14(4), Aug. 2001, p. 387-393.

[41] M. W. Evans et al., "Anti-Gravity Effects in the Sachs Theory of Electrodynamics," Foundations of Physics Letters, 2002 (in press).

[42] Floyd Sweet and T. E. Bearden, "Utilizing Scalar Electromagnetics to Tap Vacuum Energy," Proceedings of the 26th Intersociety Energy Conversion Engineering Conference (IECEC '91), Boston, Massachusetts, 1991, p. 370-375. Sweet's device produced 500 watts for a 33 microwatt input. A highly successful anti-gravity experiment was also performed, and is reported in the paper. Unfortunately Sweet later died and never fully revealed the activation secret by which barium ferrite magnetic materials could be in strong self-oscillation at 60 Hertz. Weak self-oscillation of such permanent magnetic materials at higher frequency is known, of course. E.g., see V. S. L'vov, Wave Turbulence Under Parametric Excitation: Applications to Magnets, Springer Series in Nonlinear Dynamics, Springer-Verlag, New York, 1994.

[43] Max Planck, in G. Holton, Thematic Origins of Scientific Thought, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1973.

[44] Arthur C. Clarke, in "Space Drive: A Fantasy That Could Become Reality" NSS ... AD ASTRA, Nov/Dec 1994, p. 38.

[45] Maciej J. Ogorzalek, Chaos and Complexity in Nonlinear Electronic Circuits, World Scientific, New Jersey, 1997, p. vii.

[46] S. Austen Stigant, "Gabriel Kron on Tensor Analysis, A bibliographical record," BEAMA Journal, Aug. 1948 gives an extensive bibliography of Kron's publications.

[47] J. W. Lynn and R. A. Russell, "Kron's Wave Automaton," Journal Unk, date unk, p. 131. We have the physical paper, with the identifying markings unfortunately obscured. A more complete citation of this reference would be appreciated.

[48] David J. Bohm, "A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of 'Hidden' Variables, I and II." Physical Review, 85(2), Jan. 15, 1952, p. 166-179 (Part I); 180-193 (Part II).

[49] Indeed, several nations of the word have already highly weaponized Bohm's quantum potential, and such weapons are presently the most decisive weapons on earth. Discussion of this area is beyond the scope of this paper. If one wishes to guess at the nations, one should observe where Bohm went when the U.S. effectively booted him out of the U.S. Russia and China also have quantum potential weaponry.

[50] William K. George, in Editing the Refereed Scientific Journal, edited by Robert A. Weeks and Donald L. Kinser, IEEE Press, New York, 1994, p. 227-228.

[51] M. W. Evans, P. K. Anastasovski, T. E. Bearden et al., "Derivation of the B(3) Field and Concomitant Vacuum Energy Density from the Sachs Theory of Electrodynamics," Foundations of Physics Letters, 14(6), Dec. 2001, p. 589-593; - "Anti-Gravity Effects in the Sachs Theory of Electrodynamics," Foundations of Physics Letters, accepted (in press); - "Operator Derivation of the Gauge Invariant Proca and Lehnert Equations: Elimination of the Lorentz Condition," Foundations of Physics, 30(7), 2000, p. 1123-1130; - "Spontaneous Symmetry Breaking as the Source of the Electromagnetic Field," accepted by Foundations of Physics Letters (in press); - "The Effect of Vacuum Energy on the Atomic Spectra," Foundations of Physics Letters, 13(3), June 2000, p. 289-296; - "Runaway Solutions of the Lehnert Equations: The Possibility of Extracting Energy from the Vacuum," Optik, 111(9), 2000, p. 407-409; - "Classical Electrodynamics without the Lorentz Condition: Extracting Energy from the Vacuum," Physica Scripta, 61(5), May 2000, p. 513-517; - "Derivation of the Lehnert Field Equations from Gauge Theory in Vacuum: Space Charge and Current," Foundations of Physics Letters, 13(2), Apr. 2000, p. 179-184.

[52] Rolf Landauer, “Fashions in Science and Technology,„ Physics Today, 50(12), Dec. 1997, p. 62.

[53] Derek John de Solla Price, Little Science, Big Science, Columbia University Press, New York, 1963.

[54] Secretary of Defense William Cohen at an April 1997 counterterrorism conference sponsored by former Senator Sam Nunn. Quoted from DoD News Briefing, Secretary of Defense William S. Cohen, Q&A at the Conference on Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and U.S. Strategy, University of Georgia, Athens, Apr. 28, 1997.

[55] Teruo Kawai, "Motive Power Generating Device," U.S. Patent No. 5,436,518. Jul. 25, 1995.

[56] The Yakuza also have longitudinal EM wave weapons, and have had them for some time.

[57] Tom Bearden, "Tentatively titled Energy from the Vacuum: Concepts and Principles", World Scientific, 2002 (in preparation).

 

Zdroj: http://www.gewo.applet.cz (http://www.mwm.cz)