SOBOLEVOVA PÍCKA

Z originálního textu toho člověk mnoho nevyčte. Zdá se ale, že na fotografiích není samotný generátor, ale cosi jako keramická pec připravující slitinu, které ruští výzkumníci říkají "ochuzená".


Originální text k obrázkům říká

Generátor je sestaven ze dvou kusů speciální slitiny, elektrod a dielektrických plynových izolantů.
Generátor připravený k činnosti je na obr. 1.Obr. 1


Generátor v pracovním režimu - elektrické pole mezi elektrodami vytváří na horní části slitiny kladný pól, přičemž z její protilehlé strany vytrhává elektrony. Vznikající elektrické napětí odebírají elektrody.
Spodní elektroda je uzemněna. Obr. 2

Obr. 2


Slitina, z níž jsou vytrhovány elektrony, získá kladný náboj, který na její protilehlé straně indukuje záporný náboj. Zásluhou rozdílu potenciálů se ionty kovu, obsaženého ve slitině, pohybují k jedné z elektrod, na které se atomizují za vzniku "ochuzeného kovu". Tak probíhá v tavenině (slitině) "ochuzovací proces". Obr. 3

Obr. 3


Poznámka
Vypadá to jako vyvolání trvalé nerovnováhy v hmotě, která se ji pak snaží znovu nabýt, což je ale po ztuhnutí slitiny nemožné. Tím pádem se slitina mění ve velmi aktivní dipól (viz také článek o volné energii), přečerpávající "volnou energii" z prostoru.

Zdroj: http://www.gewo.applet.cz