9. srpna 2001, čtvrtek

 

 

Sobolevovy experimenty

 

 Američtí analytici předpovídají energetický kolaps Spojených států a vyzývají k totálnímu boji o světové zásoby surovin.

 

 

Valerij Markovič Sobolev vede volgogradský institut vědy o materiálech "РАЕН". Je hlavním konstruktérem odpalovacího komplexu raket SS-20 a "Topol", nositel Leninovy a státní ceny, akademický titul doktor technických věd dostal bez protekční disertační práce.

 


Provedli jsme studii podle programu "Energeticky autonomní dům" - říká Valerij Sobolev. Hledali jsme vzdálené zdroje elektrické energie, nezávislé na tradičních pracovních médiích. Výsledkem této série poměrně velkých prací - provedli jsme stovky experimentů - bylo smělé vytvoření od základu nové metody formování materiálů. Nazvali jsme to "ochuzovací proces": jeho podstata spočívá v tom, že pomocí silného elektrostatického pole se ze základní taveniny vyloučí sklotvorné  kovy. Aniž odhalil know-how, řekl stručně: není to elektrolýza, ale elektro-chemicko-fyzikální proces. Objevili jsme ho experimentálně a je základem všech zbývajících objevů. 


Obdrželi jsme nové struktury s úplně neočekávanými vlastnostmi. Produktem procesu byly kovy a mnohasložkové chemické směsi typu křemenného skla. Složením jsou to kysličníky křemíku, hliníku, titanu a dalších technických kovů, ale vlastnostmi se od nich velmi silně liší.


Objevili jsme novou třídu materiálů, které umožňují vytvářet úsporné technologie s minimální spotřebou surovin, a lze z nich vyrábět předměty s nepoměrně delší životností než je obvyklé. Tyto materiály jsou lehké, velmi trvanlivé, odolné vůči agresivnímu prostředí, vydrží teplotu v rozmezí 1500 - 3000 stupňů Celsia. Zdrojem materiálu může být například křemičitý písek, obvykle říční písek: je ho na Zemi nadbytek a je možné ho získávat bez vytváření ekologických problémů.

 

Z několika stovek gramů nového materiálu, získaného ochuzovacím procesem, je pomocí jednoduché technologie možné vytvořit film o tloušťce několika mikronů a ploše stovek čtverečních metrů. Tento film propouští plyn (vzduch), ale nepropouští vodu a pevné látky. Z tohoto filmu je možné vyrobit velmi mnoho věcí - od všech možných nádob po výkonné kondenzátory.

 

Pro srovnání: fólie z polymerů je použitelná jednu sezónu (pro fóliovníky) nebo jednu hodinu (obal na výrobky). Jejich používání je spojeno s velkou spotřebou materiálu a znečišťováním životního prostředí. Ale nové vysoce trvanlivé materiály může člověk používat celý život a je možné je opět obnovit pomocí obyčejného roztavení. V tom případě se opět stanou ekologicky čistou surovinou.

Představte si tašky, krabice, nádoby, které musí být vyrobeny jednou za 50 let po spotřebě minima suroviny a prostředků. Představte si silniční povrchy, které - jakmile budou položeny - vydrží půl století. Poté, co budou upraveny, aby byly samovyhřívané, se na nich v zimě nebude držet sníh. Představte si mosty přes velké řeky, které budou spočívat na dvou podpěrách a které udrží stovky těžkých nákladních automobilů. Všechny tyto možnosti vyplynou z nových materiálů a jsou reálné během několika příštích let. Mnohosložková chemická směs, kterou získáváme ochuzovacím procesem, je hmota ve zvláštním stavu a je charakterizována takzvanou nestechiometrií slitiny. Dříve ji vědci nacházeli v některých meteoritech, ale nemohli si vysvětlit její vznik a nedokázali ji vyrobit v laboratoři. A nám se to podařilo. A tak byl experimentálně objeven nový stav hmoty, který umožnil vznik rozsáhlé třídy nových materiálů.


A co je nejzajímavější, mohou obsahovat pevný elektrický náboj o velmi vysoké hodnotě - kladný nebo záporný, jak si přejeme.

Nakonec jsme v tavenině vytvořili magnetický náboj, ale ne ve formě hypotetické supertěžké částice - monopólu, předpovězeného Diracem před 70 lety, ale ve spojitém médiu (tavenině), což je také objev. Tj., objevili jsme nový zdroj energie, v němž chytrým způsobem pracují velmi stálé struktury, které vytvářejí velmi silný, časově proměnlivý magnetický tok. Po jeho obklopení ze všech stran elektrodami jsme podle principu indukce obdrželi proud o vysokém napětí. Tento zdroj pracuje stabilně při obvyklých teplotách. Jsou známy chemické zdroje proudu a my jsme vytvořili fyzikální.


- Chcete dát do pohybu něco podobného perpetuu mobile?


- Na rozdíl od hypotetického perpetua mobile, naše zařízení nečerpá energii z "ničeho", ale přeměňuje fyzikální pole Země: nahrazují palivo. Přístroj má určitý nulový bod a začíná přetvářet vnější pole. Tato pole vytváří sama planeta a je to prakticky nevyčerpatelný zdroj energie.

 

Během experimentu jsme zjistili, že nový stav hmoty vytváří ve spojitém médiu stálé struktury, které vyzařují proměnlivý magnetický tok. Má velmi vysokou frekvenci a velmi složitou konfiguraci, kterou zkoumáme.


Jak vidíte, nejedná se v tomto případě o žádné perpetuum mobile. Stokrát jsme se přesvědčili o věrohodnosti a opakovatelnosti tohoto experimentu. Došli jsme k závěru, že je to nový fenomén, který jsme objevili, a že bude potvrzen jinými laboratořemi. A mnozí na naši výzvu odpověděli, včetně ze zahraničí.


- Jak reálné je nahrazení obvyklých zdrojů energie vaším "perpetuem mobile"?

 
- Vzpomenete si, že Dmitrij Mendělejev radil svým potomkům, aby neroztápěli pec bankovkami, tj. nespalovali ropu a plyn. Nechceme vytlačit uhlovodíky jako surovinu, ale  nahradit ji, tj. uchovat je pro řešení důležitějších problémů v budoucnosti, po skončení barbarského znečišťování životního prostředí.

 

Západní kupec je již připraven objednat si u nás zakázku na instalaci o výkonu 3-4 kilowatty, která je dostatečná pro zajištění soběstačnosti bytu nebo chaty. Myslím, že v Rusku by se takové instalace také hodily, až nám nějaký pavián bude hrozit, že nám přestane dodávat energii. Budou přibližně metr vysoké o průměru kolem 20 cm. Ale jestli požadujete větší výkon, je možné z takových modulů vytvořit systém. Bude vám po celý život dodávat energii prakticky zadarmo.


- Ale v jednom interview jste hovořil o ještě silnějších zdrojích…

 

- Po silném zatížení našeho zařízení (do 60 tisíc voltů), jsme získali nízkoteplotní plazmu. To bylo třeba vidět: zařízení se podobalo Niagarským vodopádům, chrlícím bouřlivé proudy jasné plazmy, která osvětlovala a otřásala laboratoří. Množství vytvářené energie bylo prostě kolosální. Taková zařízení mohou najít uplatnění v nejrůznějších oblastech.


- Je možné z nich například udělat motory pro pohon létajících talířů, jejichž vytvoření pokládáte za reálné?

 

- Ano, byl proveden konstrukční propočet. Prokázal, že je možné dostat nízkoteplotní plazmu velmi vysoké síly. Jestli na jejím základě bude zkonstruován supravodič, to bude záležet na vnějších polích Země a kosmického prostoru. Již jsme provedli první pokusy o akumulaci této energie… Dál bych to nechtěl komentovat.


U nás byli velmi seriózní zahraniční vědci, kteří vše důkladně prověřili a odjeli inspirováni. Informovali o výsledcích prověrky nejdůležitější průmyslové společnosti na světě. Věříme, že potom bude následovat řada kroků, které povedou k normálním investicím.

 

Naše pozice je jednoduchá: je třeba si vážit investorů, ale priorita ve všem musí zůstat Rusku. Jestliže výroba našich zdrojů začne například v Řecku, stejná výroba musí být i v Rusku. Myslím, že se své výhody nevzdáme.


- Kolik času a peněz potřebujete, aby tyto velkolepé myšlenky byly uvedeny v život?

 

- To je správná otázka. Podle našich odhadů, při normálním běhu událostí za rok a půl budeme schopni průmyslově vyrábět zdroje elektrického napětí a proudu. Dále za 1,5 až 2 roky plánujeme vyrobit první zařízení na výrobu vysoce trvanlivé fólie z nového materiálu.

 

My od naší vlády nežádáme peníze: stejně je nemá. Ale dostatečně seriózně spolupracujeme s Američany, kteří nacházejí prostředky na tyto výzkumy. Výsledkem je, že z dvanácti autorů amerického patentu je jedenáct Rusů a jeden Američan. Ale nyní už je řeč o masovém rozšíření této věci. 


S kolegy z Columbusu jsme rozpracovali projekt "Velká retorta" - je to těžká konstrukce v ceně ne méně než dva miliony dolarů, vybavená nejmodernější technologií, která umožní kvalitně a do hloubky studovat celý komplex problémů, před nimiž stojíme.


- Valeriji Markoviči, proč v ruských masových sdělovacích prostředcích proběhla kampaň ohledně vašich objevů?

 

- My pracujeme nejen v Rusku a nechtěli bychom, aby Rusku byla upřeno prvenství. Bez podpory masmédií bychom možná dvacet let čekali na přiznání prvenství objevu, ale stejně se asi nedočkáme. V jiné zemi bude uveden pod cizími jmény.

Ale my tvrdíme, že máme prvenství v celé řadě objevů. A bude velká škoda, jestli je Rusko nebude moci využívat.


Nyní připravujeme sérii publikací v nejlepších vědeckých časopisech na světě. A myslím, že proběhne normální vědecká diskuse. Ale mohu říci hned, že hypotézy jsme si nevymýšleli, ale byly vypracovány na základě experimentů.

 

Nevylučuji, že naše interpretace mohou být do určité míry chybné. Ale důležité je, že jsme obdrželi výsledky. Vždy jsem své specialisty vyzýval k jednomu - pokládej otázky jenom Přírodě, nikomu dalšímu. Jenom ona ti dá správné odpovědi. Ale lidé mohou dělat chyby - dokonce i akademici.


Deset let jsme se ptali Přírody. A pomalu, věrně poslouchali odpovědi. Přibližně 10 tisíckrát jsme zvýšili účinnost práce: začínali jsme u mikroampér, potom jsme přešli na miliampéry a nyní dostáváme ampéry. Naším zájmem je především využívání výsledků: nové materiály, metody získávání nových zdrojů energie.

 

Ale my jsme již přitáhli zájem vědecké komunity ve Volgogradu. První posouzení naší práce bylo velmi seriózní a důkladné. Vědci přijeli ve velmi bojovné náladě a odjeli velmi zamyšlení. Řekli, že jsme je velmi překvapili. Řekli, "Dejte nám vaše materiály, budeme přemýšlet a potom povedeme vědecké diskuse." Souhlasili jsme a nechali je spolupracovat. Nejdříve říkali, že to nikdy nebude možné, potom - co to je. Nakonec nám kolegové řekli: musí se to důkladně prozkoumat. 

 

Děláme seriozní věci: naše experimentální zařízení fungují a dovedeme je k průmyslovým standardům.  Ale dále si sama prorazí cestu. Nejdůležitější průmyslové firmy, po provedení obrovského množství vědeckých šetření, již došly k závěru, že do této věci je třeba investovat.

____________________________________

Nevyhnutelné komentáře

K besedě s Valerijem Sobolevem jsme poprosili o komentář známé ruské vědce. Jejich názory jsou ostře rozděleny.

 

Valerij RUBAKOV, akademik RAV (Ruské akademie věd):

- Musím říci následující. Zde buď záměrně došlo k chybě, nebo k podvodu. Je velmi příznačné, že tyto výsledky dosud nebyly publikovány ve vědeckém tisku, tj. neprošly žádnou recenzí. Doporučuji vám před jejich přijetím za čistou minci počkat na vědecké publikace.


Sergej KAPICA, profesor:
- Valerij Sobolev mluví o fundamentálních objevech, které mohou změnit naše představy o světě. Ale řešit vědecké problémy prostřednictvím bulvárních novin a periodik – to je cesta do pekel. Žurnalisté, kteří nerozumí fyzice, mohou dělat chyby a neúmyslně klamat čtenáře. Ale patentů může být mnoho: existuje spousta patentů na perpetuum mobile, ale žádný z nich nefunguje.
Chtěl bych, aby se věda rozvíjela normální cestou. A potom budeme mít normální výsledky, normální aplikace, normální postoje vědců.


Andrej DIDĚNKO, člen-korespondent RAV, zástupce tajemníka oddělení fyzikálně-technických problémů energetiky RAV:

- Besedovali jsme s Valerijem Sobolevem. Souhlasí se mnou, že magnetickou nebo tepelnou energii je velmi obtížné převést na jiné formy energie. Do dnešního dne to bylo považováno za prakticky nemožné. A nyní, podle mého názoru, je to třeba hlouběji studovat, tato konverze je ve skutečnosti možná. Jestli Valerij Sobolev dokáže její realitu, již to bude velmi významný objev. Před ním tento problém nikdo neřešil.

 

Jevgenij SILIN, zástupce ředitele pro vědu Institutu aplikované mechaniky RAV:

- Kosmické systémy „Topol“, vytvořené pod vedením Valerije Soboleva, nás mohou ochránit podle principu: hrozba – porážka. Ale zcela jiné principy jsou obsaženy v nové práci tohoto kolektivu: vidíme zářný příklad přeměny nejen v technologii, ale i v myslích vynikajících konstruktérů, kteří nyní hledají metody, jak přežít energetické, ekologické a sociální krize. A to je velmi radostné.

O tom se musí mluvit a psát. Celý svět musí vědět o těchto objevech, učiněných kolektivem Valerije Soboleva: až obdrží Nobelovu cenu v této oblasti, nikdo je nebude moci ignorovat. Viděl jsem všechny práce a modely Valerije Soboleva a myslím si, že již za několik let dobudou svět.

 

Михаил ДМИТРУК.

Zdroj: http://www.tribuna.ru/

 

 

 

Překlad: Ladislav Kopecký