Zpráva HПЦ “ГРУС”Ruští vědci odkryli nové vědomosti


  12. července 2001 prostřednictvím informační agentury RIA-Novosti skupina specialistů z Volgogradu informovala o několika fundamentálních objevech. Byl objeven ochuzovací proces (speciální selektivní elektrochemický proces), byl objeven nový stav hmoty, byla objevena nová třída materiálů, byl objeven magnetický náboj, byl objeven nový zdroj energie, byla objevena nová metoda generování nízkoteplotní plazmy, nosičů (iontů) náboje jedné polarity, byl objeven supravodič.

  Tomuto prohlášení předcházela informativní zpráva určená pro prezidenta Ruské federace. Text zprávy obsahuje popis vynálezu. Protože v současné době již autoři mají zajištěno právo přednosti pro tyto vynálezy, je možné tento text zveřejnit.INFORMATIVNÍ ZPRÁVA


V Rusku bylo v letech 1999 až 2001 provedeno závěrečné stádium výzkumu a vývoje a bylo vytvořeno zařízení, které se podobá zvláštní elektrochemické koloně s parametry v intervalu hodnot operačních charakteristik sériově vyráběných materiálů, přístrojů a zařízení, maje na mysli dělníky, řídicí pracovníky a pomocný personál.

   

V zařízení:

 1. dochází, se stoprocentní opakovatelností výsledků, k procesu vytrhávání elektronů z taveniny, působením elektrického pole na taveninu, čímž jsou určeny vlastnosti anorganických solí, tvořících sklářskou surovinu. Přitom dochází k paralelnímu nezávislému procesu ochuzování o chemické prvky typických kovů, které tvoří příměsi v tavenině.

 2. Dochází k procesu změny složení chemických prvků, které generují nové stavy hmoty, charakterizované nestochiometrií chemické sloučeniny, kterých nelze docílit chemickou reakcí na základě běžných chemických zákonů. Jedná se o chemické sloučeniny typu: kysličník křemičitý (křemičité sklo), oxid hlinitý, oxid titanu, oxid železnatý a podobně nebo jejich směsi – s vysokou teplotou tání, trvanlivé, odolné vůči prostředí.

  V tomto případě termínem “tavenina” rozumíme termodynamický stav látky, která vyplňuje spojitý prostor.

  Výhodou použití tohoto materiálu, v porovnání s tradičními materiály, je dostupnost a rozšířenost suroviny (například křemičitý písek), nízká pracnost, levná surovina, nízká energetická náročnost a zanedbatelný vliv na životní prostředí.

  Zařízení

 3. je generátor prostorového náboje, podobajícího se plynu – studené plazmy – jedné (kladné) polarity, která je vytvářena v trvale pracujícím dynamickém systému, charakterizovaném dvěma prostorovými hranicemi (jednou z nich je tavenina, druhá -konstrukční prvek – vyvolávající vytrhávání elektronů), kladně nabitými a protínajícími jednu koordinátu kolony (například koordinátu, která splývá s osou kolony) a vírovým výronem iontů plynu, který vytváří stacionární proud elektronů, vytrhávaných z taveniny, narážejících na ionizující se atmosféru plynu v mezeře. Přitom generování prostorového náboje, podobajícího se plynu, dále umožňuje, bez zvláštních technických potíží, soustředit ionty plynu do dutého válce po definované trajektorii pohybu iontů podél jeho osy, která v tomto případě slouží jako supravodivý kanál, tj. tím je vytvořen supravodivý systém, tvořený studenou plazmou, jenž se hodí pro získávání:


Přednostní využití jako: prvku zvyšujícího účinnost primárních energetických zdrojů; prvků silové elektrotechniky; pohonné síly pro dopravní prostředky (s velkou nosností), včetně létajících; přístroje, který dodává objektům elektrostatický náboj o hustotě, která je odvozena z provozního stavu objektů nebo elektrických obvodů objektu. Aplikace v procesech sušení, obohacování, úprav materiálů, včetně vysoce přesných, pro průmyslové použití.


Zařízení

 1. Je zdrojem elektromotorické síly (proudu) (zdrojem energie) vznikající, se stoprocentní opakovatelností výsledku, v nehybných vodičích, umístěných do prostoru v blízkosti kolony, obsahující taveninu v novém stavu, charakterizoanou, v souladu se zákony indukování proudu, přítomností nabitých struktur – magnetického monopólu - v tavenině, které vyzařují magnetický tok, jenž je proměnný v čase. Proměnný magnetický tok má intenzitu, která ve vodiči způsobuje elektromotorické napětí, které se přibližně rovná hodnotě 1500V (průměr z naměřených hodnot) na 100 cm3 objemu taveniny. Byla zajištěna schopnost taveniny převádět energii vnějších (včetně přírodních) polí na energii vlastního pole tak, aby vznikala elektromotorická síla ve vodiči, umístěném v prostoru, který obklopuje taveninu. To vede k vytvoření zdroje proudu fyzikálně (na rozdíl od zdroje proudu, vytvořeného chemickou cestou). Tyto zdroje lze spojovat do skupin pro zvýšení napětí, proudu nebo výkonu.

Výhody aplikací jmenovaného zdroje proudu (energie) jsou v porovnání se současnými zdroji energie následující:
  Nezávislost - chápaná jako samostatnost, zdroje by fungovaly pro jednoho nebo několik uživatelů, systému. Eliminace vlivů na práci uživatele v nouzových situacích.
  Spolehlivost – ve smyslu průmyslové výroby – práce bez poruch, s ročními periodickými prohlídkami a údržbou, která závisí na periodách servisu elektrických částí řídicích systémů.
  Faktor průmyslové výroby – sériovost, uspokojení požadavků zákazníků (možnost výběru zdroje energie), výroba a instalace během něklika dní, kompatibilita s existující elektrickou sítí.
  Faktor fyzikálního zdroje proudu – zdroj funguje za jakýchkoli klimatických podmínek na Zemi a nevyžaduje tradiční uhlovodíky, jaderné palivo nebo sluneční energii, vítr, atd.


Text zprávy se přísně drží faktů a z jeho obsahu vyplývá, že uvedené objevy jsou realitou. Základem všech objevů je proces vytrhávání elektronů z taveniny sklářských solí a k ověření všech těchto objevů stačí vytvořit tento efekt. Skupina vědců tento efekt demonstrovala.
Méně strohý text v populární formě, popisující objevy, vydala informační agentura RIA-Novosti.Text prohlášení

Byl objeven ochuzovací proces – speciální selektivní elektrochemický proces, byl objeven nový stav hmoty, byla objevena nová třída materiálů, byl objeven magnetický náboj, byl objeven nvý zdroj energie, byla objevena metoda generování nízkoteplotní plazmy, byl objeven supravpodič.

Ochuzovací proces, který byl objeven experimentálně, se jeví jako základní objev, z něhož vycházejí všechny ostatní objevy. Tento proces se podobá elektrolýze a také je stejně snadné ho vyvolat.Ale jeho produktem jsou kovy a monolitické mnohoprvkové chemické směsi – materiály typu křemenného skla, tj. to, co je předmětem všech (našich) studií. Směs těchto materiálů odpovídá látkám typu kysličník křemičitý, oxid železa (nevím, který mají autoři na mysli, existují tři, kysličník železitý, kysličník železnatý a kysličník železnato-železitý, pp), kysličník hlinitý, kysličník titaničitý, diborid titanu a podobně s bodem tání, který začíná na 1500 C a u některých sloučenin přesahuje teplotu 3000 st. C. Podtrhněme, že produktem tohoto procesu je křemenné sklo. Proces je snadno realizovatelný v laboratoři a stejně snadno je proveditelný v průmyslové verzi při hromadné výrobě. Výsledkem procesu jsou chemicky inertní a vysoce trvanlivé materiály, přičemž jejich výroba je velmi levná. Tyto materiály v mnoha případech nahradí existující konstrukční materiály, protože je možné značně snížit hmotnost součástí, dále je možné podstatně prodloužit dobu mezi servisními opravami a mají z principu malý vliv na životní prostředí. Vytvoření takzvaného vysokoteplotního “keramického” motoru, o nějž se nyní pokoušejí automobilové společnosti za účelem snížení spotřeby paliva, je s těmito novými materiály snadno dosažitelné. Ochuzovací proces je nový a stejně tak jeho výsledky. Chemické směsi, získané v tomto procesu, jsou novým stavem hmoty, charakterizovaným nestechiometrií směsi.

Kvantitativní směs těchto látek není vysvětlena existujícími zákony chemie. Tyto látky jsou tvořeny různými směsmi chemických látek a z toho důvodu je vytvořena celá nová třída materiálů. Látka v novém modifikovaném stavu obsahuje regulované struktury, které emitují magnetický tok proměnlivýv čase. Tyto regulované struktury, jako celek, nejsou ničím jiným než magnetickým nábojem. Došlo k jeho experimentálnímu objevu. Dirac důvodně předpokládal existenci magnetického náboje a bylo uskutečněno mnoho pokusů detekovat tento náboj. Bylo objeveno, že magnetický náboj patří spojité látce a ne jednotlivé částici. Materiály, jež obsahují magnetický náboj, jsou novým zdrojem energie a tím, že vyzařují časově proměnlivý magnetický tok, mohou indukovat ve vodičích, které se nacházejí v okolním prostoru, elektromotorickou sílu. Tomuto zdroji elektrické energie říkáme fyzikální zdroj, protože energie zde vzniká působením fyzikálních polí, na rozdíl od chemického, který vytváří elektrickou energii chemickým procesem. Proto tento zdroj nepotřebuje tradiční uhlovodíky, jaderné palivo nebo sluneční energii, vítr a podobně, aby mohl pracovat, a funguje za jakýchkoli klimatických podmínek. Bude vyráběn ve formě soběstačného systému pro každodenní domácí nebo průmyslové použití a bude vyrábět elektrickou energii, za níž nebude nutné platit. Objevem ochuzovacího procesu, který probíhá ve speciálním zařízení, bylo umožněno modifikovat toto zařízení a objevit metodu generování nízkoteplotní plazmy a umožnit průmyslově získávat supravodič na základě nových přístrojů pro generování plazmy, které v blízké budoucnosti umožní vytvářet pohonné jednotky létajících strojů s “nepodpíraným” pohybem, které budou schopny pohybovat se v kosmickém prostoru.

Objevy jsou výsledkem, dlouhodobé, více než deset let trvající vědecké experimentální práce skupiny autorů. Bylo provedeno několik tisíc experimentů a bylo dosaženo stoprocentní opakovatelnosti výsledků.

Od roku 1994 se skupina autorů snaží o komerční využití vynálezů. V doprovodném dopise investorům, obsahujícím předběžnou smlouvu, jsou uvedena inženýrská řešení praktické realizace objevů, jsou zde uvedeny základní parametry navrhované továrny, ekonomické kalkulace, jsou specifikovány trhy pro nové konstrukční materiály a materiály, schopné generovat elektromotorickou sílu.Doprovodný dopis s předběžnou smlouvou

Metoda Dynelec a technologie Dynaglass

VŠEOBECNÝ PŘEHLED

Skupina ruských specialistů 12. července 2001 vydala zprávu o několika základních objevech, včetně ochuzovacího procesu – speciálního selektivního elektrochemického procesu. Pro praktickou realizaci tohoto objevu autoři již dříve, v roce 1994, založili v Rusku Vědecko-výrobní centrum “GRUS” (Научно-производственный центр "ГРУС") pro vykonávání inženýringových prací a v USA byla pro komerční cíle založena společnost Dynelec, tvořená malu skupinou amerických byznysmanů a členů společnosti “GRUS”. Dynelec je technologická společnost, která ovládá výrobu materiálu podobného sklu pod obchodním názvem Dynaglass. Proces výroby dynaglassu se podobá elektrolýze. Systém tvoří dvě elektrody a směs solí pro výrobu skla. Nádoba s roztavenou hmotou (taveninou) tvoří katodu a nad hladinou taveniny je nekontaktně umístěna anoda. Elektrické pole, které působí na taveninu, vede k procesu vytrhávání elektronů z taveniny, v níž převládnou kladné náboje. Tyto kladné náboje v tavenině přitahuje (indukuje) záporný náboj na katodě, krerá je ve styku s taveninou. Kladný náboj taveniny a indukovaný záporný náboj na katodě tvoří rozdíl potenciálů, který způsobuje, že kladné pohyblivé ionty taveniny se pohybují směrem ke katodě, dostanou se s ní do kontaktu a jsou neutralizovány. Tj. souběžně s procesem vytrhávání elektronů dochází k samostatnému paralelnímu procesu ochuzování taveniny o kladné ionty typických kovů, (tvořících sklářskou taveninu) jako je sodík, draslík, vápník, hořčík a další podobné prvky. Při ochuzovacím procesu dochází tedy ke dvěma dějům. Za prvé, jsou z taveniny odváděny elektrony pomocí anody, umístěné nad taveninou, a za druhé, vzniklé kladné ionty se pohybují směrem ke katodě, s níž rekombinují (jsou neutralizovány). Na základě výše uvedeného můžeme říci, že produktem ochuzovacího procesu jsou látky s vlastnostmi typických kovů a látky, které maji monostrukturu v celé tavenině, tj. masívní tělesa – pevné monolitické strukturální materiály. Sklářská tavenina získává kladný náboj, když dojde k vytrhávání elektronů z této taveniny a když potenciál katody je tak nízký, že prakticky nedochází k neutralizaci kladných iontů taveniny, respektive nedochází k neutralizaci kladného prostorového náboje taveniny. Dynaglass po ochlazení taveniny, který má vázaný elektrický náboj v objemu, má vlastní elektrické pole. (zvýraznění podtržením přidáno) Tím se liší elektrické vlastnosti dynaglassu od ostatních materiálů, a proto dynaglass není ani dielektrikum, ani polovodič, ani vodič. Elektrické vlastnosti dynaglassu umožňují vytvářet akumulátory, kondenzátory, diody a další elektrotecjnické prvky, v nichž dynaglass tvoří pracovní prvek.


            Фиг.1


            Фиг.2


            Фиг.3


            Фиг.4

Na obrázcích 1, 2, 3 a 4 jsou fotografie pracující kolony, v níž probíhá ochuzovací proces metodou Dynelec. Na obrázcích 1 a 2 je zobrazena kolona, která obsahuje různá množství taveniny dielektricky oddělená mezerou o šířce 5mm, vyplněná plynem. Každý objem je úplně ohraničen křemennými díly. Na obr. 1 je mezera kolony, vyplněná plynem, označena znakem “X”, je to plynový výboj. K výboji dochází proto, že plyn je ionizovaný. Ionizaci plynu způsobil nápor elektronů, které opouštějí taveninu z důvodu kladného potenciálu na anodě. Výboj plynu růžově září, protože atmosféra v peci obsahuje argon. Na obrázcích 3 a 4 mezera vyplněná plynem září žlutě, protože v mezeře hoří sodík. Ve spodní části kolony, na katodě, dochází k neutralizaci sodíkových iontů jako důsledek vytrhávání elektronů z taveniny. Sodík po neutralizaci přejde do plynného stavu, protože teplota v peci (950 st. C) je vyšší než teplota vypařování sodíku (880 st. C), a proto sodík uniká do mezery a hoří. Žlutá záře hořícího sodíku je velmi intenzivní a převládá nad výbojem argonu v mezeře. Tyto fotografie jsou skutečností, která dokazuje skutečnost ochuzovacího procesu a také možnost získávat nové materiály v průmyslovém měřítku.

Na základě objevu ochuzovacího procesu byla společností Dynelec vyvinuta a patentována metoda (US Patent #5,964,913) získávání monolitických materiálů – produktů ochuzovacího procesu – jejichž složení odpovídá látkám typu kysličník křemičitý, oxid železa, kysličník hlinitý, kysličník titaničitý, diborid titanu atd. s bodem tavení v rozmezí 1500 – 3000 stupňů Celsia. Metoda umožňuje získávat tyto materiály ze sklotvorné taveniny (jejíž teplota je značně níž než výše uvedená spodní hranice teplot), v níž , vedle jmenovaných chemických sloučenin, jsou obsaženy chemické prvky – ionty typických kovů, které jsou odstraněny během ochuzovacího procesu a jsou vedlejším produktem procesu. V nedávné době byly studie z oblasti získávání a využívání takových materiálů jedním z nejstřeženějších tajemství a podle objemů vložených finančních prostředků se řadily pouze za studia v oblasti jaderných technologií a supravodivosti. Objev ochuzovacího procesu, jako důsledek objevu efektu vytrhávání elektronů z taveniny, učiněný na základě experimentu, se stal řešením problému získávání techto materiálů aplikací metody Dynelec.


Фиг.5


Фиг.6V roce 1997 Dynelec prováděl experimenty pod názvem “malá retorta”. Během těchto experimentů Dynelec získal materiál Dynaglass, jehož analýza byla provedena v laboratoři na univerzitě státu Ohio (USA). Analýza potvrdila změny koncentrace sodíku v tavenině křemičitanu sodného. Obrázky 5 a 6 zobrazují diagramy změny koncentrace sodíku v tavenině křemičitanu sodného s produkcí Dynaglas, kysličníku křemičitého. Obr. 7 představuje výsledek položení obrázku 6 na obrázek 5, což je možné udělat přímo položením listu s obr. 6 na list s obr. 5 a vizuálně určit rozdíly v koncentraci kyslíku, sodíku a křemíku. Tyto diagramy charakterizuje zvětšení koncentrace kyslíku o 100% hmotnosti ve srovnání s obyčejným křemenným sklem. Chemická směs kysličníku křemičitého, v níž je větší množství kyslíku v porovnání s běžným kysličníkem křemičitým, se nazývá nestochiometrie chemické směsi a tím se dynaglass liší od ostatních materiálů. Nadbytek kyslíku tvoří chemicku vazbu s dalšími atomy kyslíku a vytváří přilehlé struktury, tvořící dlouhé řetězce anorganických polymerů, včetně opakujících se strukturních jednotek typu SiO2.Výhody materiálů vzniklých na základě ochuzovacího procesu proti tradičním materiálům jsou následující:

 1. dostupost a převládání suroviny (například křemenný písek pro získávání kysličníku křemičitého);

 2. nízké náklady na pracovní sílu, suroviny, energii a principiálně minimální vliv na životní prostředí při výrobě materiálu pomocí ochuzovacího procesu;

 3. principiálně nízká spotřeba tohoto materiálu, jako strukturálního prvku při přípravě průmyslové výroby (redukcí váhy produkce, nákladů na pracovní sílu, spotřeby energie a dalších nákladů) a jako pracovního prvku v bateriích (akumulátorech).CO JE TO MATERIÁL DYNAGLASS A JEHO KONKURENČNÍ VÝHODY

Hodnotu takového materiálu je obtížné přecenit, například v porovnání s kovy. Kdybychom pouze brali v úvahu, že měrná hmotnost takových materiálů je třikrát menší než měrná hmotnost kovu, potom úsilí vědců o získání takových materiálů je pochopitelné. Kromě toho, se zavedením nových materiálů budou vyloučeny procesy získávání kovů a s tím spojené náklady. Například z kysličníku železa se tepelným procesem získává železo, které se během času opět přemění na kysličník železa (takzvaný rez). Specialisté vytvořili důmyslné technologie, aby zabránili korozi kovu a přerušili přírodní proces přeměny kovu na kysličník. Metoda Dynelec umožňuje vyrábět monolitický materiál z kysličníku železa a podobných látek. Tento materiál se používá pro různé konstrukce místo železa a činí výrobu železa zbytečnou, což má příznivé ekologické důsledky a přináší ekonomický prospěch.

Vlastnosti materiálu dynaglass, například na bázi kysličníku křemičitého, byly porovnány s vlastnostmi křemenných (skleněných?) vláken. Mechanická pevnost, tepelná a chemická stabilita, optické a jiné fyzikální vlastnosti materiálů vzniklých ochuzovacím procesem umožňují použít je jako konstrukční materiály. Tímto materiálem je možné nahradit nejen kov, ale i dřevo, keramiku, železobeton, organické materiály (plasty?) atd. V tabulce níže jsou uvedeny výsledky kalkulace přímých nákladů na výrobu 1 m2 materiálu z kysličníku křemiřitého ve formě filmu (s tloušťkou 10 mm, o hmotnosti 22g/m2), kterému se říká anorganický film, a základní výpočet zisku v navrhovaném projektu, založeném na příkladech výroby a prodeje filmu jako zboží. Kalkulace jasně ukazuje investiční atraktivitu projektu.KALKULACE NÁKLADŮ NA 1 METR ČTVEREČNÍ ANORGANICKÉHO FILMU

KAPACITA TOVÝRNY JE JEDNA TUNA MATERIÁLU ZA DEN NEBO TŘICET TUN ZA MĚSÍC


Položka

Celkové náklady za měsíc (30 dnů) $

1

Spotřební materiál: přístroje, nářadí, nástroje, výstroj, suroviny (křemičítý písek a sodík)

1517

2

Spotřeba elektrické energie [kW]

717

3

Amortizace zařízení

15 975

4

Mzdy

80 666

5

daň 36 %

28 963

6

Mezisoučet
(výrobní náklady)

127 915

7

Nepředvídané výdaje 5%

6 396

8

Daně (НДС, daň z nemovitosti, dopravní daň)

32 071

9

Celkem:

166 382


Počet zaměstnanců, včetně administrativy a ochrany činí 35 osob.
Kapacita továrny 30 000 kg za 30 dní, tomu odpovídá 1300 000 m2 anorganického filmu za měsíc.
Výrobní náklady na 1 m2 filmu, včetně daně jsou $ 0.13.
Daně jsou počítány v souladu s legislativou Ruska.
Výrobní, administrativní a pomocné prostory mají rozlohu 2 000 m2.
Průměr zařízení 2,5 m, výška 3 m, hmotnost 20 tun.
Přesné parametry, podpůrné systémy a řízení výroby budou popsány v technickém zadání.


CENA A EFEKTIVITA PRODEJE ANORGANICKÉHO FILMU JAKO ZBOŽÍ V POROVNÁNÍ S EXISTUJÍCÍMI MATERIÁLY

1. Anorganický film, prodávaný jako “metrové zboží”, se může používat tak, jako se používá organická fólie pro stavbu skleníku a má i další analogické využití v průmyslu i v domácnostech. Prodejní cena anorganické fólie může být stanovena tak, aby odpovídala ceně organické fólie, tj. 1 americký dolar za 1 m2 (průměrná cena). Prodej anorganického filmu, vyrobeného za 1 měsíc v množství 1 300 000 m2 za cenu 1 dolar za metr čtvereční, přinese výtěžek 1 300 000 dolarů, za jeden rok to dělá 15 600 000 dolarů.

Po odečtení výrobních nákladů a zaplacení daně dostaneme čistý zisk, který dělá 1 133 600 dolarů, za rok je to 13 603 200 dolarů.

2. Anorganický film, prodávaný jako mnohovrstvá roura o průměru 420 mm, lze použít stejně, jako se používá kovová roura o stejném průměru.

Prodejní cena roury z anorganické fólie je stanovena jako cena kovové roury o stejném průměru (420 mm) s tloušťkou stěny 8 mm, která stojí 90 dolarů za metr délky. Z měsíční produkce 1 300 000 m2 lze vyrobit (například třívrstvou rouru) o délce 433 333 metrů (1.300.000:3). Při ceně 90 dolarů za metr měsíční obrat dělá 39.000.000 dolarů (roční 468.000.000 dolarů).

Po odečtení výrobních nákladů a zaplacení daní měsíční čistý zisk dělá 38.836.000 dolarů. (roční zisk je 466.041.000 dolarů.

Roura z anorganické fólie může mít 4 a více vrstev v závislosti na účelu. Cena roury by v tomto případě byla jiná.

3. Prodej anorganické fólie ve formě výrobku - “skleněná láhev”. V tabulce je provedeno kvantitativní porovnání ruské produkce skleněné lahve z obyčejného skla o průměrné hmotnosti 0,5 kg a “skleněné lahve” vyrobené z anorganické fólie o hmotnosti 6 gramů za rok, měsíc a 24 hodin.

Položka

Láhev vyrobená ze skla

Láhev vyrobená z anorganické fólie

Prlměrná roční produkce lahví v kusech

18 miliard

18 miliard

Celková hmotnost produkce lahví za rok (360 dní)

108 tisíc tun

9 milionů tun

Celková hmotnost produkce lahví za měsíc (30 dní)

9 tisíc tun

750 tisíc tun

Celková hmotnost produkce lahví za 24 hodin

300 tun

25 tisíc tun

Náklady na dopravu, mzdy a spotřeba energie na jednu tunu produkce skleněných lahví a lahví vyrobených z anorganické fólie jsou srovnatelné. Z kvantitativního porovnání, uvedeného v tabulce, snadno zjistíme výhody projektu.

Tři výše uvedené kalkulace ukazují vysokou ziskovost projektu. Tyto tři kalkulace současně ukazují závislost zisku projektu na zvoleném druhu zboží, vyrobeném z anorganické fólie. Měla by se brát v úvahu redukce výrobních nákladů na 1 m2 anorganické fólie, když se kapacita továrny zvýší desetkrát. Prodejní cena anorgancké fólie bude však záviset na podmínkách na trhu.CO JE TO AKUMULÁTOR DYNAGLASS

A JEHO KONKURENČNÍ VÝHODY

Dynaglass může obsahovat objemový kladný náboj. Tento vázaný náboj je součástí strukturálního prvku dynaglass. Elektrické pole naboje v dynaglassu přitahuje volné nosiče (částice, například elektrony) záporného náboje a tudíž se vytváří oblak elektronů, který svým polem neutralizuje elektrické pole dynaglassu.

V roce 1998 Dynelec prováděl experimenty za účelem získání vzorků materiálu, které obsahují vlastní elektrické pole.


Фиг. 8

Фиг. 9

Obr. 8 ukazuje fotografii, která zachycuje měření intenzity elektrického pole. Na této fotografii je senzor přístroje namířen na stranu od vzorku a registruje intenzitu elektrického pole, které se rovná 300 V/m. Na obr. 9 je sonda přístroje namířena přímo na vzorek a přístroj ukazuje nulovou hodnotu. Tento výsledek naznačuje, že vzorek má vlastní elektrické pole, které se projevuje oblakem elektronů, jenž vytvoří pole o síle 300 V/m. Toto pole má směr proti pozadí, a proto je součet s polem pozadí roven nule.

Фиг. 10

Фиг. 11Obrázky 10 a 11 demonstrují přítomnost oblaku elektronů v prostoru, kolem vzorku. Na obr. 10 je objem, v němž se nachází vzorek, z boku a svrchu ohraničen listy papíru. Protože oblak elektronů se dotýká vnitřního povrchu papíru, vytvoří se na tomto povrchu záporný náboj, který stlačuje (soustřeďuje) oblak do středu vzorku a v prostoru, který obklopuje vzorek, vzniká pole. Toto pole zaznamenává přístroj, který na obr. 10 ukazuje hodnotu 700 V/m. Na obr. 11, kde je vzorek odstraněn z přípravku, přístroj ukazuje hodnotu 200 V/m, tj. intenzitu pole pozadí. Tyto experimenty jednoznačně prokázaly, že dynaglass má vlastní elektrické pole, pokud je pro výrobu tohoto materiálu zvolena odpovídající technologie. Proto vytvoření akumulátoru je pouze technickým problémem, jehož vyřešení je otázkou času, obvyklého v takových případech.


Speciální materiál dynaglass s objemovým elektrickým nábojem, bude použit pro výrobu řízeného zdroje elektrické energie, kde bude pracovním prvkem. Akumulátory bude možné zapojovat do skupin pro zvýšení proudu nebo napětí. Množství vrstev dynaglassu bude sestaveno v různých konfiguracích spolu s ostatními prvky baterie a budou spojeny s řídicím obvodem. Takto vzniklý celek bude tvořit akumulátor. Vedení firmy Dynelec zvolilo velikost akumulátoru o hmotnosti 4 kg a kapacitě 625 Wh jako standardní modul. (Pro srovnání: běžná dvanáctivoltová autobaterie má kapacitu 44Ah x 12V = 528 Wh, ale váží téměř 17 kg, pp.) Nicméně, baterie dynaglass mohou být vyráběny v ruzných velikostech pro nejrůznější aplikace. Dynelec bude poskytovat licence na výrobu speciálního materiálu dynaglass pro výrobu produktů a také bude zajišťovat distribuci dostatečného množství dynaglassu pro uspokojení poptávky.

Akumulátorové baterie jsou zařízení, která ukládají elektrickou energii. Baterie neprodukují elektřinu, ale pouze ji uchovávají, stejně jako nádrž uchovává vodu pro použití v budoucnosti. V tradičních bateriích je elektrický náboj uchováván v chemické sloučenině. V akumulátorech může být proces nabíjení a vybíjení mnohonásobně opakován. Baterie nemohou mít stoprocentní účinnost – část energie se přemění na teplo a při chemické reakci během nabíjení nebo vybíjení se spotřebovávají chemické prvky. Typická účinnost olověného akumulátoru je 85-95%, ale alkalické nikl-kadmiové baterie mají účinnost pouze 65%. Typická účinnost baterie dynaglass je 90-95%, což je nejvíc ze všech typů akumulátorových baterií. Je důležité si uvědomit, že baterie dynaglass nepoužívají chemickou reakci, na rozdíl od všech typů konvenčních baterií. Metoda Dynelec, která představuje revoluci ve vědě o materiálech, umožňuje pomocí těchto nových materiálů nahradit existující baterie bateriemi dynaglass pro ukládání elektrické energie.

Baterie dynaglass nepotřebuje kyselinu ani nedostatkové materiály (olovo, nikl, kadmium, atd.) Baterie dynaglass má následující vlastnosti:

1. Baterie Dynaglass bude mít schopnost uchovávat 5 – 30-krát více energie než běžné olověné akumulátory stejné velikosti.

2. Baterie Dynaglass bude mít neomezený počet nabíjecích cyklů.

3. Baterie Dynaglass nepředstavují nebezpečí pro životní prostředí.

4. Baterie Dynaglass bude mnohonásobně levnější.

5. Baterie Dynaglass nebude potřebovat údržbu.

6. Baterie Dynaglass bude mít mnohem nižší hmotnost než tradiční olověné baterie o stejné kapacitě.

7. Baterie Dynaglass rozšíří použití baterií jako zařízení pro ukládání a regulaci spotřeby energie a také vytvoří mnoho nových možností aplikací jako výsledek výhod této nové technologie.

8. Baterie Dynaglass není založena na žádné chemické reakci.

9. Baterie Dynaglass nemá chemickou erozi nebo mechanismus stárnutí.

10. Baterie Dynaglass pracuje efektivně při různých teplotních režimech.

Baterie Dynaglass může být stabilně zabudována do mnoha druzích zařízení, která ke své činnosti potřebují akumulátory, protože výměna pracovního prvku není nutná.POROVNÁNÍ TECHNICKÝCH DAT AKUMULÁTOROVÉ BATERIE DYNAGLASS S KONVENČNÍ BATERIÍ 

Olověný akumulátor

Akumulátor dynaglass

Hustota energie na kilogram

30 až 34 Wh

>150 Wh

Hustota energie na litr

90 Wh

450 Wh

Hmotnost na kubickou stopu

250 kg

131 kg

Hmotnost na kapacitu 5kWh

167 kg

31 kg

Objem na kapacitu 5kWh

0.67 kub. stop

0.23 kub. stopKromě proniknutí na světový trh UPS (rezervních zdrojů), má technologie Dynaglass velké možnosti při použití v oblasti řízení distribuce energie a ukládání elektrické energie, pro elektrické dopravní prostředky a také pro optimalizaci regulace zásobování elektrickou energií v domácnostech, institucích, průmyslu a obchodě.

Skupina Fridonia (USA), velmi respektovaná firma na poli průzkumu trhu, vypočítala, že světový trh baterií do roku 2003 vzroste ze současné úrovně 37,5 miliardy na 45,5 miliardy. Mnoho odborníků na poli výroby baterií předpokládá, že používání baterií v rychle se rozvíjejícím světě elektroniky nachází ještě v počátečním stádiu. S růstem jejich využívání v takových oblastech jako UPS, bezdrátová komunikace, lékařské přístroje, průmyslové přístroje, výroba elektrické energie a samozřejmě s rozvojem trhu elektromobilů se bude zvyšovat poptávka po spolehlivějších, výkonnějších a levnějších akumulátorech

Speciální materiál dynaglass, jak již bylo naznačeno, může být použit v širokém spektru aplikací. Dynelec bude zvyšovat své technologické aktivity a bude spolupracovat se strategickými partnery za účelem dalšího rozvoje a pronikání na neenergetické trhy a trhy doplňkových energií. Strategií fy Dynelec bude rozvoj základní technologie ve spojení s vývojem speciálních materiálů dynaglass a jejich aplikace jako pracovního prvku akumulátorových baterií dynaglass.Obchodní strategie

Hlavním cílem Dynelecu je stát se hlavním vývojářem technologií, dodavatelem materiálů dynaglass pro různé účely a/nebo poskytovatelem licencí aplikací materiálů dynaglass jako konstrukčního materiálu pro průmyslové aplikace a jako pracovního prvku akumulátorů pro různé aplikace.

Práce na technologii získávání tohoto materiálu byly prováděny specialisty během posledních 12-ti let v Rusku a v USA. V současné době je naplněna databáze, nutná pro konstrukci linky pro výrobu materiálu ve formě fólie.

Dynelec během posledních 7 let prováděl následující práci:

1. 1994-1998:

Podána přihláška vynálezu a obdržen patent (US Patent #5,964,913); byly prováděny experimenty pod názvem “Malá retorta” a v laboratoři státní univerzity v Ohiu byly prováděny analýzy materiálu dynaglass zaměstnanci univerzity a odborníky fy Dynelec; byl proveden průzkum trhu a byl uzavřen kontrakt s americkou firmou Emerson; bylo vyvinuto speciální laboratorní zařízení “Velká retorta”.

2. 1998-2000:

Byla vyvinuta technologie, která umožňuje využívat nenákladné a běžně laboratorní vybavení pro získávání vzorků materiálu dynaglass s elektrickými vlastnostmi; byly získány vzorky s elektrickými vlastnostmi a specialisté fyrmy Dynelec provedli analýzy elektrických vlastností těchto vzorků; byl vyroben videofilm fungujících modelů, které obsahovaly dynaglass s elektrickými vlastnostmi jako pracovní prvek a specialisté Dynelecu provedli analýzu výsledků za účasti pracovníků firmy Emerson a zahraničních (nezávislých) odborníků.

3. 2000-2001 гг.

Byla vyvinuta technologie a procesní kolona, která umožňuje používat levné a běžné laboratorní vybavení pro přípravu vzorků konstrukčního materiálu dynaglass a byla modernizována technologie výroby vzorků materiálu s elektrickými vlastnostmi pro účely výroby vzorků a analýzu jejich vlastností v nezávislých laboratořích.

Technologie má specifický charakter, který umožňuje pomocí jednoho zařízení vyrábět materiál s geometrickými parametry pro omezené množství výrobků. Pro výrobu jiného zboží je nutné mít jiné výrobní zařízení. Účel materiálu tedy určuje konstrukci výrobního zařízení pro získávání materiálu dynaglass. První výrobky, podle názoru autorů, by měly být takové, kde není třeba dlouhé certifikace a kde funkčnost zboží není kritická, například balení, různé nádoby, na rozdíl od takových výrobů, jako jsou konstrukční prvky pro stavbu budov, součástky strojů (například křídlo letadla), atd. Materiály s elektrickými vlastnostmi budou použity pro výrobu kondnzátorů, diod, akumulátorů a dalších elektrotechnických výrobků. Z výše uvedených důvodů pro začátek navrhujeme uzavřít PŘEDBĚŽNOU SMLOUVU pro určení druhu zboží, respektive parametrů budoucího výrobního zařízení, a teprve potom budou určeny další podmínky ZÁKLADNÍ SMLOUVOU.

Strategií Dynelecu bude zdokonalování základní technologie výroby materiálu dynglass jako konstrukčního materiálu a jako materiálu pro elektrotechnické výrobky pro různé účely. Níže je uveden neúplný výčet možného uplatnění materiálu dynaglass na trhu:

Vedení firmy předpokládá, že podnikání v roce 2004 přinese přibližný zisk 12 milionů dolarů jenom z prodeje tenké fólie z dynaglasu. Pro splnění těchto cílů společnost plánuje podniknout následující kroky:ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Dynelec hodlá utratit 750 000 dolarů na provádění prezentací procesu Dynelec a vlastností materiálu dynaglass. Během a po prezentaci Dynelecu a NPC “GRUS” zamýšlí v letech 2002-2004 investovat do projektu 30 milionů dolarů.


Marketing


Vedení firmy Dynelec a NPC “GRUS” zajistí důvěru technické veřejnosti v proces Dynelec demonstracemi fungujícího zařízení a výrobou vzorků konstrukčních materiálů dynaglass a materiálu dynaglass s elektrickými vlastnostmi. V letech 1998 až 1999 Dynelec vyvinul technologii výroby vzorků s elektrickými vlastnostmi a v roce 2001 vytvořil technologii výroby vzorků konstrukčních materiálů. Obě technologie byly prováděny pomocí jednoduchého zařízení. Nezávislé laboratoře provedou analýzy těchto vzorků a výsledky budou zveřejněny. Účelem prezentace je seznámit veřejnost s produktem dynaglass a vytvořit poptávku po jeho aplikacích v průmyslu. Marketingové úsilí Dynelecu bude orientováno směrem k využití dynaglassu pro reklamní nápisy ve formě samolepek, pro vnitřní výstuže pneumatik a výrobu karoserií, jako konstrukčního materiálu pro stavbu budov, letadel a lodí, atd. Materiál s elektrickými vlastnostmi bude nejdříve nabídnut společnostem, které vyrábějí solární panely pro použití materiálu v akumulátorech.


Druhy zboží, zvolené v marketingových studiích firmy Dynelec, nebyly vybrány náhodně. Aplikace nových konstrukčních materiálů ve formě fólie, která se elektrochemickým procesem nanese na tabuli technického skla nezmění existující technologii. V tomto případě se několikanásobně zlepší vlastnosti tohoto materiálu, sníží se spotřeba suroviny, protože sklo může být při zachování pevnosti tenší. Kromě toho se sníží náklady na dopravu, energii a pracovní sílu. Analogické efektivnosti bude dosaženo při výrobě automobilového skla při aplikaci nových konstrukčních materiálů ve formě fólie. Použití dynaglassu pro vniřní vystužení pneumatik zvýší bezpečnost nákladní dopravy. Společnost Dynelec předpovídá širokou poptávku po těchto pneumatikách pro těžké nákladní automobily. Nálepky na lahvích s reklamními nápisy je možné zhotovit s jistým stupněm ochrany, jež zamezí ilegálnímu prodeji. Řada amerických společností prováděla marketingové studie o využitelnosti nových konstrukčních materiálů. Tyto společnosti jsou připraveny najít trhy pro výrobky z tohoto materiálu. Volba první produkce je určena možností vyrábět ji na stávajícím zařízení bez radikální změny existujících technologií. Smyslem aplikace nových materiálů je zlepšení kvality výrobků, redukce výrobních nákladů a zvýšení ziskovosti výroby. Americké společnosti, které dávají k dispozici trhy, připravily nebo uzavřely kontrakty na přípravu produkce s aplikací nových konstrukčních materiálů. Skupina autorů je připravena vyzvat ruské investory, aby vyvinuli technologické zařízení pro výrobu nových konstrukčních materiálů a výrobků z nich a aby poskytli technickou pomoc při stavbě továrny na výrobu materiálů s elektrickými vlastnostmi, které mohou být zdrojem elektromotorické síly. Tyto materiály jsou schopny emitovat světlo. Světélkující materiály mohou být použity například pro výrobu světelných reklam nebo pro dekorativní účely (osvětlení arcitektonických konstrukcí, parkových zón, interiérů budov, pro výrobu světélkujícího oblečení). Světélkující materiály mohou emitovat světlo různých barev. Na obr. 12 je fotografie světélkujícího materiálu, který vyzařuje růžovou barvu.Фиг.12


Je vyvíjena nová konstrukce zdrojů proudu analogická k slunečním a elektrochemickým bateriím na bázi materiálů, které obsahují zdroje elektromotorické síly (EMF). V bateriích, které jsou obdobou slunečních baterií, materiály, obsahující zdroje EMF, nahradí funkci slunečního světla. Ve zdrojích proudu, jež jsou náhradou za elektrochemické zdroje, materiály, které obsahují zdroje EMF, vlivem měnícího se magnetického pole, dochází k rozkladu elektrolytu na ionty a jejich pohyb k elektrodám vytváří elektrický proud. Bylo zvoleno řešení s vodou, protože elektrolyty tohoto typu během činnosti baterie uvolňují kyslík a vodík, který následně může být použit jako palivo pro pohon nebo jako zdroj tepla a čisté vody.

Na obrázcích 13 a 14 jsou reprodukovány unikátní fotografie různých fází pohybu “gyroskopu” - geometrického tvaru, vytvořeného pohybujícími se nabitými částicemi podél trajektorie, která je typickou trajektorií pohybu náboje v nestacionárním magnetickém poli.

фиг.13

 фиг.14
       


Fotografie světélkujícího materiálu a “gyroskopu jsou jen malou částí mnoha faktů, dokazujících existenci vlastního proměnného magnetického pole v materiálu, vzniklém z taveniny sklářských solí ochuzovacím procesem. Magnetický tok, což je parametr magnetického pole, vyžaduje emitor, tj. zdroj EMF, který je obsažen v materiálu vzniklém ochuzovacím procesem.

Zdroj: http://www.grus.ruPodle materiálů HПЦ “ГРУС” zpracoval Ladislav Kopecký