Publikováno v Proceedings of the 1988 7th International
Conference on Psychotronic Research
na West Georgia College, Carrollton, Georgia


VIBRAČNÍ FYZIKA - 17.7. '94

PŘEHLED OBJEVŮ JOHNA W. KEELYHO

Jerry W. Decker

U.S.A.


Během poloviny a ke konci 19. století John Worrell Keely prováděl důležitý výzkum na poli vibrací a jak mohou být využity k působení na hmotu a lidskou psychiku. Svou výzkumnou práci nazval jako Sympatická vibrační fyzika (Sympathetic Vibratory Physics, SVP). SVP vyžadovala využívat výjimečně čistých rezonancí, které probíhaly mezi jeho zařízeními a různými experimentálními hmotami. Tyto rezonance, nebo "řády vibrací", měly na testovanou hmotu různé účinky. Z různých zpráv, včetně Keelyho vlastních spisů, vysvítá, že pan Keely objevil praktické techniky rozbití nebo disociace molekuly vody, rozkladu minerálů pomocí složených vibrací a prostředky pro navození praktické levitace.

Většina Keelyho práce na poli sympatické vibrační fyziky spočívala na objevu dvou základních vlastností každého shluku hmoty.

Nejdůležitější z těchto vlastností je, že všechny toky síly jsou složeny z trojice proudů. Tyto trojice proudů mají specifické fázové vztahy, s nimiž lze manipulovat a tím generovat neobvyklé efekty v mysli a v hmotě. Každý proud může mít za následek "mód" akce, která ovládá celkovou manifestaci hmoty. Tyto módy mohou být definovány následovně:

  1. Harmonický - traktor - dostředivý, kondenzační vektor
  2. Enharmonický - pressor - odstředivý, expanzivní vektor
  3. Dominantní - dominant - transmutativní stabilizující vektor

Přestože Keely používal laděné vidličky a vibrující tyče, mluvil o možnosti použít psychickou sílu k praktické kontrole trojice toků síly, která je přítomna v každé hmotě. V pozdějších obdobích svého výzkumu Keely věřil, že lidský mozek může být přiveden na takovou úroveň, kdy dojde k dokonalé shodě mezi těmito třemi toky. Pokud tento efekt bude moci být vyvolán a udržován v organismu nebo v hmotě, nebude docházet k rozkladu nebo k stárnutí, ani na hmotu nebo na tělo nebudou působit žádné poruchy.

Tato trojice toků může být považována za 100% toku síly v hmotě. V hmotě v dokonalé rovnováze mají všechny toky stejnou amplitudu, která se rovná jedné třetině celkového toku síly v hmotě (tj. přibližně 33,3%). Tuto trojí rovnováhu je neobyčejně obtížné navodit a udržovat, protože hmota má tendenci se buď smršťovat, nebo rozpínat, když je vystavena vnějším vlivům ve formě změn teploty a dalších vibračních podnětů. Mód síly, který ovládá hmotu v daném okamžiku, má také největší procento toku.

Například, uvažujme hmotu, kde se "traktor" nebo kondenzační vektor projevuje padesáti procenty, "pressor" dvaceti a "dominant" třiceti procenty. Celkový tok hmoty se rovná 100%. Na druhé straně, kdyby "pressor" měl 50%, zatímco "traktor" by měl 20% a "dominant" 30%, hmota by byla odpuzována od tělesa s největší hmotností.

Rozumným a přesným řízením toku trojice sil hmotou lze hmotnost zvyšovat, snižovat až do bodu levitace nebo prvky hmoty mohou být přeměněny (transmutovány) do jiné formy.

Druhým Keelyho hlavním objevem byl pojem Neutrálního středu. Keely zjistil, že celé spektrum je generováno jako kaskádní pokles energie z primárního zdroje veškeré hmoty a energie, éteru. Bod o nejnižší hustotě se manifestuje ve formě interakce složených vibrací, které působí jako "odliv" éterického toku. Tento bod je neutrálním středem. Odpovídá hmotnému středu nebo těžisti v moderní fyzice.

Neutrální střed existuje ve všech shlucích hmoty od prionů po molekuly. Keely vlastně odvodil systém sedmi možných stavů hmoty. Jsou to:


Keelyho pojmyModerní pojmy
MolekulárníMolekulární
Inter-molekulární není
AtomickýAtomický
Inter-atomický Kvark
Éterický Prion
Inter-éterický není
Složený inter-éterický není


Všechny formy hmoty jsou složeny ze všech výše uvedených úrovní hmoty s jejich neutrálními středy, které určují charakter hmoty.

Jedním z Keelyho základních objevů byla technika, která experimentátorovi dovolovala vytvořit "umělý neutrální střed". Jakmile byl vytvořen a udržován, hmota mohla být podrobena složeným vibracím nebo "řádům vibrací", které buď energii hmotě dodávaly, nebo ji z hmoty odebíraly na mnoha úrovních. Řízení energie ve shluku hmoty určovalo její reakci na libovolnou okolní hmotu.

Práce Johna Keelyho se v mnoha aspektech dotýká poměrně nedávných objevů moderní vědy. Zjišťujeme, že Keely musel vytvořit mnoho slov a terminologii popisující účinky, jichž byl svědkem, nebo které generoval.

S postupem času se člověk učí duplikovat některé výsledky, kterých Keely docílil. Zjišťujeme, že kvantová mechanika, fázová konjugace, amplitudová a frekvenční modulace, rezonance a mnoho dalších "moderních" objevů zkoumal John Keely již na konci 19. století.

Moderní techniky a přístroje mohou snadno reprodukovat Keelyho fenomény za spolehlivě kontrolovaných podmínek. To může poskytnout mnoho vymožeností, o nichž se zatím hovoří jenom ve vědecko-fantastické literatuře. Mezi nimi můžeme jmenovat přístroje na volnou energii, levitace, zpomalování stárnutí, množství zdravotních a rekreačních aplikací, zvyšování a snižování hmotnosti těles a další objevy, které dnes ani nemůžeme předvídat.

Čas integrace Keelyho práce s moderními vědeckými technikami je blízko. My všichni musíme spojit své vědomosti pro společné dobro našich bližních.


Jerry W. Decker, Director
Vanguard Sciences
PO BOX 870716
Mesquite, TX 75187
Voice Jerry (214) 324-8741
KeelyNet BBS (214) 324-3501


Předneseno 10. listopadu 1988 na 7. mezinárodní konferenci o psychotronickém výzkumu.